webinars

เครือข่าย Reef Resilience เป็นเจ้าภาพการสัมมนาทางเว็บแบบโต้ตอบเกี่ยวกับเทคนิคการจัดการใหม่เหตุการณ์ปัจจุบันและสิ่งพิมพ์สำหรับผู้จัดการและผู้ปฏิบัติงานแนวปะการัง ลงชื่อ เพื่อรับการแจ้งเตือนของการสัมมนาผ่านเว็บในอนาคต