Ki jan nou itilize Espas Marin nou an? Katografik Itilizasyon Imen nan East End Marine Park la

 

Nòt: Etid ka sa a mete aksan sou yon pwojè ki te fini an 2015; Se poutèt sa, pa gen okenn mizajou pi lwen pase 2015. Sepandan, sa a rete yon egzanp itil nan itilize planifikasyon espasyal maren pou enfòme jesyon zòn marin pwoteje (MPA).

 

Adrès

St. Croix, US Virgin Virgin

Defi a

St. Croix East End Marine Park (STXEEMP) se premye ak pi gwo zòn maren pwoteje Zile Vyèj Ameriken yo. Dlo li yo pran swen pou yon varyete itilizasyon komèsyal ak lwazi pa pechè, bato lwazi, charter, otèl, ak marina. Pak la genyen tou anpil mangrov, zèb lanmè, resif koray, tòti lanmè, plaj, ak espès pwason, ki bay benefis ekosistèm anpil valè. Pandan ke yo byen konprann limit ak sante resous byolojik yo, itilizasyon imen ak dimansyon sosyal Pak la pa byen rechèch oswa dokimante.

Yon objektif santral nan planifikasyon espasyal maren (MSP) se idantifikasyon ak rediksyon konfli ant itilizasyon imen, ak ant itilizasyon imen ak anviwònman an. Pou reyalize objektif sa a, li nesesè pou gen done espasyal egzat ak bon jan ki reprezante alafwa abita bentik enpòtan ak sansib ansanm ak kote, distribisyon tanporèl, ak entansite aktivite imen yo. Kontrèman ak seri done ki gen rapò ak enfòmasyon fizik ak byolojik, enfòmasyon sou itilizasyon imen sou bò lanmè yo mwens komen nan sistèm enfòmasyon jeyografik (GIS). Sepandan, kolekte epi mete enfòmasyon sa yo nan GIS pèmèt yo vizyalize ak analize yo nan bi pou yo MSP ak jesyon. Pwojè sa a te ranpli twou vid ki genyen nan done aktivite imen sa yo atravè yon pwojè kat itilizasyon kotyè yo.

Aksyon yo te pran

Avèk sipò Pwogram Konsèvasyon Coral Reef Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè (NOAA CRCP), The Nature Conservancy (TNC) ak Depatman Planifikasyon ak Resous Natirèl Zile Vyèj yo (USVI DPNR) te rasanble patnè ak moun ki gen enterè yo pou fè pwojè kat kat itilizasyon STXEEMP. . Ki fèt pou kolekte enfòmasyon sou fason yon kominote ap itilize yon zòn kotyè oswa maren, yo te envite yon gwoup reprezantan moun ki gen enterè pou bay opinyon sou fason yo itilize dlo yo ak zòn kotyè yo nan Pak la. Pou yo ka asire yon reprezantasyon egzat nan men itilizatè STXEEMP a, patnè pwojè yo te rasanble yon lis chak aktivite imen nan STXEEMP a. Moun ki gen enterè kle nan chak aktivite yo te envite nan atelye pou reprezante konesans yo sou aktivite sa a. Done sa yo pral ede administratè resous yo konprann tou de ranje ak entansite aktivite kle yo.

Patisipan yo nan pwojè kat jeyografik kotyè yo pou St. Croix East End Marine Park te reprezante yon kantite òganizasyon ki gen ladan ajans gouvènman nasyonal ak lokal yo, pechè, otèl, konpayi charter, ak bato lwazi. Foto © TNC

Atelye yo te fèt ak moun ki gen enterè yo sou St. Croix nan dat 16 ak 17 avril 2015, pou kat itilizasyon kle nan anviwònman kotyè a, ak yon konsantre patikilye nan St. Croix East End Marine Park la. Reprezantan ki soti nan diferan sektè maren (rekreyasyon, espò dlo, marina, charter bato, plonje plonje, ak endistri lapèch) ansanm ak ONG ak patnè gouvènman terityèl ak federal yo te rankontre pou bay enfòmasyon premye men sou distribisyon espasyal ak tanporèl nan aktivite itilizasyon moun nan zòn pre rivaj nan USVI.

Enfòmasyon sa yo te kaptire ak metòd "Participatory GIS Mapping." Kat patisipasyon bay patisipan yo yon kat jeyografik kote yo endike kote aktivite yo, pandan y ap moderatè yo jenere fichye done espasyal reprezantan an tan reyèl. Teknoloji E-Beam™, yon zouti entèaktif ki pèmèt itilizatè yo trase elektwonikman sou yon kat, yo te itilize pou ede metòd kat patisipasyon an. Pandan atelye yo, kat STXEEMP yo te pwojte sou miray la devan gwoup la. Reprezantan moun ki gen enterè nan chak aktivite (sa vle di plonje) te mache devan sal la epi yo te trase elektwonikman kote a pandan gwoup la te bay opinyon.

Patisipan fè kat aktivite kotyè yo lè l sèvi avèk teknoloji E-Beam™. Foto @ TNC

Travay sa a reprezante yon efò kontinyèl TNC, USVI DPNR, NOAA CRCP, ak manm Patenarya Oseyan Rejyonal Karayib la (CROP) pou mete ajou done sou itilizasyon moun atravè USVI pou sipòte manadjè resous yo ak MSP rejyonal yo.

Ki jan siksè li te ye?

Aktivite imen sa yo ak kouch kat ki vin apre yo te kreye pandan Atelye Katografik STXEEMP pou Itilizasyon Imen an nan mwa avril 2015:

 • Ranp bato ak glise
 • Marinas
 • Amarrad
 • Bato lwazi ak Komèsyal
 • Bato Pèsonèl Motorize ak Non-motorize
 • Sit plonje ak plonje
 • Retablisman Marin
 • Kan Zòn Beach
 • Zòn lapèch pwason ak konk
 • Navigasyon

Kat jeyografik chalè aktivite kimilatif yo montre zòn ki pi itilize yo nan STXEEMP la. Zòn wouj ak zoranj endike zòn ki itilize anpil nan Pak la. Foto © Lynnette Roth

Done yo kolekte pandan atelye kat yo te disponib sou entènèt pou patisipan atelye yo, pou piblik jeneral la ak manadjè resous yo kòm kat, kouch kat GIS, ak pwodwi analyse ki reflete varyete ak limit itilizasyon oseyan yo. Kote sa posib, kouch yo te konbine pou kreye yon dosye rejyonal pou tout teritwa USVI a.

Kat jeyografik aktivite veso-nautre ki gen motè ak ki pa motè (sa vle di kayak) nan STXEEMP. Foto © Lynnette Roth

Done sa yo disponib pou manadjè lokal ak rejyonal yo pou rezon planifikasyon espasyal maren, jesyon, rediksyon konfli pami gwoup itilizatè yo, ak pwoteksyon resous yo.

Leson nou aprann ak rekòmandasyon

Pou fè yon pwosesis kat patisipatif, plizyè faktè kle antre nan jwèt tankou:

 • Kat patisipasyon depann de resous imen ak moun ki gen konesans yo dwe patisipe nan atelye epi pataje enfòmasyon enpòtan yo sou aktivite imen. Yo ta dwe fè efò nan direksyon pou rekritman moun ki gen enterè sa yo.
 • Resous teknik ki gen ladan pèsonèl ki ka manipile dosye espasyal GIS se kritik.
 • Kat baz done ki egziste deja yo enpòtan anpil pou jwenn rezilta egzat.
 • Teknoloji E-Beam™ fasilite koleksyon done an tan reyèl nan yon fason patisipatif.

Rezime finansman

Pwojè sa a se The Nature Conservancy ki te dirije ak sipò Pwogram Konsèvasyon Coral Reef Administrasyon Nasyonal Oseyan ak Atmosfè (NOAA CRCP) atravè Akò Koperativ #NA13NOS4820145. Atravè Patenarya sa a, TNC ak NOAA travay sou jesyon nivo sit ak estrateji konsèvasyon pou STXEEMP la. Direksyon STXEEMP ak anplwaye yo te sipòte pwojè a lè yo te idantifye moun ki gen enterè yo, yo te kreye materyèl sansibilizasyon ak fè piblisite pou evènman an.

Plon òganizasyon yo

ouvè nan yon nouvo fenètKonsèvasyon Nati a

patnè pou

ouvè nan yon nouvo fenètUSVI Depatman Planifikasyon ak Resous Natirèl, Jesyon Zòn Kòt, East End Marine Park ouvè nan yon nouvo fenèt
Pwogram Konsèvasyon Coral Reef Coral Administrasyon Oseyanik ak Atmosfè

Resous

ouvè nan yon nouvo fenètPatenarya Oseyan Rejyonal Karayib laouvri dosye PDF

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »