Kalite Dlo

Pwason Akwakilti @TNC

Kalite dlo alantou fèm akwakilti se yon faktè trè enpòtan pou sante ekosistèm an jeneral ak siksè operasyon nan fèm nan. Pou espès nouri tankou pwason, twòp manje ka tounen nitwojèn ki fonn ak fosfò epi lakòz enpak sou kominote bentik yo. Abita sansib tankou resif koray, zèb lanmè, ak mangrov kapab tou domaje pa twòp eleman nitritif nan dlo a, ki ka estimile fleri alg.

Pi gwo kantite / dansite nan kaj pwason gen yon pi gwo potansyèl nan rezilta nan degradasyon dlo. Pandan ke kèk zòn ka anmezi pou sipòte yon kantite ki pi piti nan kaj san enpak dlo negatif, ogmante kantite kaj oswa estoke pi wo dansite nan pwason ka kreye eleman nitritif depase ke anviwònman an ki tou pre pa ka absòbe dirab. Lè yo depase, eleman nitritif sa yo ka lakòz efè domaj, nan fòm surkresyon alg ak etrofikasyon, ki kounye a afekte yon gwo pati nan dlo bò lanmè atravè lemond. Kòm yon prensip jeneral, li enpòtan pou limite kantite kaj nan ti zòn kote nitwojèn ak fosfò lage yo ta ka prejidis pou ekosistèm lokal la.

Li enpòtan tou sonje ke eksepte nan egzanp lokalize, akwakilti se pa jeneralman sous prensipal la nan eleman nitritif oswa kòz eutrofizasyon nan vwa navigab kotyè yo. Agrikilti ak ekoulman soti nan zòn peple yo jeneralman kontribitè yo pi gwo eutrofizasyon. Sepandan, nan kèk sikonstans, akwakilti te jwe yon wòl enpòtan epi li te montre kontribye otan ke 10% nan azòt chaje ak 26% nan fosfò chaje nan sit endividyèl elèv yo. ref

Bon jan kalite dlo enpak soti nan mal chita akwakilti pwason. Imaj © Michael L. Webe, SeaWeb Aquaculture Clearing House

 

Pandan ke akwakilti ka prejidis bon jan kalite dlo, li kapab tou fè pati solisyon an. Tou de alg ak bivalv (tankou witr, moul, ak paloud) marikilti ka sekire eleman nitritif depase nan kolòn dlo a, ede anpeche eutrofizasyon. ref Anplis de sa, bivalv kontribye nan dlo klè lè yo filtre matyè òganik ak patikil ki soti nan kolòn dlo a. ref Pwason èbivò ka jwe tou yon wòl nan patiraj sou mikroalg ak fitoplankton ki ka lakòz fleri alg. Se poutèt sa, ko-kilti pwason ak alg oswa kristase ka ede remèd kèk nan polisyon nitritif ki emèt nan fèm pwason fin. Yo montre tou marikilti alg yo ede bese efè asidifikasyon oseyan yo nan yon nivo lokal lè yo sezi kabòn nan kolòn dlo a, epi li kapab ede pwoteje resif koray ki nan vwazinaj yon fèm. ref

Fon lanmè

Yon pwofondè jeneralman aksepte pou kaj pwason maren se omwen de fwa pwofondè anba kalòj la pou gen enpak minim sou kalite dlo, anviwònman bentik, ak abita sansib. Pwofondè rekòmande sa a depann de abita lokal yo ak lòt faktè. Ak pi ba koule aktyèl, yon pwofondè pi gwo pral pèmèt pou plis efluan yo dwe transpòte en ak gaye nan anviwònman an. Tou depan de anviwònman bentik la, yo pral bezwen evalye diferan sistèm ancrage pou pèmèt enstalasyon kaj apwopriye a. ref Bon planifikasyon pandan seleksyon sit ak kalòj kaj yo esansyèl nan detèmine zòn ki gen pwofondè fon lanmè ki apwopriye yo.

Rekòmandasyon

 • Sit fèm omwen de fwa pwofondè nan pati anba a nan kalòj la (20-60 m)
 • Sit fèm nan zòn ki gen pi gwo kouran (. 05 - .2 m / s) ak sikilasyon

 

Pwoksimite nan abita sansib

Yon distans jeneralman akseptab de koray se 200 mèt pou gen enpak minim sou kalite dlo, anviwònman bentik, ak abita sansib. Distans sa a rekòmande depann de abita lokal yo ak lòt faktè epi yo konsidere kòm yon estimasyon konsèvatif. Si fèm akwakilti yo dirèkteman anlè resif koray oswa zèb lanmè ak nan zòn ki pa fon, enfrastrikti fèm ka anpeche limyè solèy la rive nan koray oswa zèb lanmè ki afekte fotosentèz. Menm si resif yo ak zèb lanmè yo anba nan fèm nan, li enperatif pou evalye vitès kouran yo pou detèmine si efluan yo pral rive ak enpak negatif sou anviwònman sa yo. Mangrov yo se abita enpòtan tou pou bèt resif yo paske yo bay abri ak lakou pepinyè. Yo pa ta dwe mete fèm nan zòn mang paske akimilasyon eleman nitritif yo ka afekte ekosistèm nan yon fason negatif. Menm jan an tou, planifikasyon aktif ak siveyans regilye bezwen fèt pou evalye si gen kouran ki soti nan kalòj nan zòn mangrov yo epi, si se konsa, mangrov yo kapab absòbe eleman nitritif adisyonèl yo. ref

Rekòmandasyon

 • Sit fèm omwen 200 mèt soti nan resif koray, mang, ak abita sansib. Tcheke ak ranvwaye nan règleman lokal yo menm jan yo ka pi pwoteksyon.
 • Angaje nan pwosesis stock ki pa marin andeyò sit yo nan lòd pou evite fatra depase tonbe nan dlo a
 • Konsidere itilize nan entegre milti-twofik akwakilti, tankou ko-kilti a nan akwakilti alg yo nan lòd yo diminye eleman nitritif depase nan dlo a ki antoure

 

Pote Kapasite

Konsèp ke diferan anviwònman akwatik ka sipòte dirab yon sèten papòt pwa total pwason yo konnen kòm kapasite pote. Si papòt kapasite pote sa a pase, efè negatif ka rive ki ka mete an danje kalite dlo ak abita ki tou pre yo. Gen anpil metòd diferan ak modèl konplèks ki ka eksplike ak predi kapasite pote yon anviwonman an e konsa total popilasyon kiltivatè ke anviwònman an ka sipòte. Li enpòtan pou w konprann ke kapasite pote diferan ant kote yo, selon anpil faktè, tankou kouran, flushing natirèl, pwofondè, elatriye.

Pandan ke fè yon etid kapasite pote / kreye yon modèl kote espesifik se youn nan fason ki pi egzak pou evalye kapasite pote, modèl sa yo souvan chè epi yo mande seri done konplèks ki ta ka pa fasil disponib. Kòm sa yo, gen kèk peyi ki te anplwaye lòt fason pou fikse limit sou kantite akwakilti ki ka rive nan kò dlo a, tankou fikse yon pousantaj maksimòm nan kò dlo ki ka itilize pou akwakilti manje oswa mete kondisyon sou distans minimòm ant fèm yo. Pwofondè, kouran, mare, kalite manje, kantite manje ak espès chwazi yo se faktè ki pral afekte kapasite pote nan yon zòn. ref

Rekòmandasyon

 • Si sa posib, fè yon etid kapasite pote oswa yon modèl pou ede detèmine enpak jeneral sou kalite dlo ak limit siperyè pou dansite stock nan yon zòn maren.
 • Si yon etid kapasite pote oswa yon modèl pa posib, konsidere mete lòt kondisyon (egzanp, yon distans minimòm ant fèm) pou asire ke kantite enfrastrikti akwakilti a pa pral depase limit natirèl kò dlo a.
 • Siveye pou eleman nitritif, kalite dlo, ak alg fleri

 

Dlo kouran ak sikilasyon

Kouran mare ak kouran yo se yon aspè enpòtan nan sit pwopoze kaj yo. Mare anndan ka transpòte eleman nitritif kaj pi pre kòt la epi antre nan mangrov, estuary, ak zòn ki gen popilasyon pi dans, alòske mare yo ka transpòte efluan nan direksyon oseyan louvri. Kouran retire eleman nitritif yo nan zòn kalòj la epi pèmèt dlo lanmè ki rich oksijèn pase nan kalòj la epi bay oksijèn ki nesesè pou stock k ap grandi a. Altènativman, fèm akwakilti ki pa gen kouran oswa ase mare yo pral kowonpi epi yo pa pral bay bon dlo. Li enpòtan pou obsève mare ak istwa aktyèl pou kapab predi ki jan zòn yo pwopoze yo pral kapab soutni pwodiksyon akwakilti. ref

Rekòmandasyon

 • Sit fèm nan zòn ki gen pi gwo kouran (. 05 -. 2 m / s) ak sikilasyon
 • Evite itilize pwodui chimik ak antibyotik, si sa posib
 • Sèvi ak metòd netwayaj ki pa chimik pou netwaye epi kenbe enfrastrikti
 • Si w ap itilize pwodwi chimik yo, devlope yon plan aksyon pou reponn a nenpòt ki debòdman chimik, ki gen ladan ki otorite gouvènman an avize

 

Monitè

Siveyans anviwònman an ta dwe fèt pou detèmine si fèm lan afekte bon jan kalite dlo. Siveyans sa a ta dwe depreferans gen ladan solid total sispann, tanperati dlo, oksijèn ki fonn, Salinity, nitwojèn (amonyak, nitrat, nitrit), fosfò, silikat, klowofil, ak pH. Nan yon minimòm, siveyans ta dwe gen ladan mezire fonn oksijèn ak amonyak. ref Li enpòtan pou kontwole paramèt kalite dlo sa yo nan divès kote alantou fèm nan pou detèmine konbyen fèm nan afekte dlo lokal yo.

Rekòmandasyon

 • Etabli yon etid debaz nan ak mete limit pou eleman nitritif ak bon jan kalite dlo. Pandan ke yo ta dwe evalye yon seri de faktè depreferans, etabli yon debaz ak mete limit pou oksijèn ki fonn ak amonyak esansyèl pou agrikilti maren
 • Ekri epi swiv yon plan siveyans pou pwoteje abita maren sansib tankou koray, zèb lanmè, ak mang
 • Asire ke nenpòt bato fèm ki itilize pou opere oswa kontwole fèm yo ap konsève pou anpeche gazolin oswa lwil koule oswa devèsman

 

Translate »