Vulnerabilite & Adaptasyon

Filipin. Photo © TNC

Chanjman klimatik vilnerabilite vle di nan ki pwen yon espès, abita, kominote, oswa ekosistèm gen sansib a mal soti nan enpak chanjman nan klima. Soutni resif koray ak kominote imen ki depann sou yo mande pou yon konpreyansyon yo genyen sou vilnerabilite yo nan chanjman nan klima.

Rezistans se lye a vilnerabilite; detèminite defini kòm kapasite yon sistèm pou kenbe fonksyon kle yo ak pwosesis yo nan figi nan ensiste oswa presyon pa swa reziste a oswa adapte a chanje. ref

Estrateji adaptasyon se aksyon ki pran pou ede kominote yo ak ekosistèm yo fè fas ak oswa refè de chanjman nan kondisyon klima. Aplikasyon nan estrateji adaptasyon ede sipòte ogmante detèminasyon ak diminye vilnerabilite nan kominote imen ak ekosistèm, pi lajman.

Risk ki asosye ak chanjman nan klima mande pou chanjman nan konsèvasyon planifikasyon ak jesyon. Pou egzanp, chanjman nan klima ka mande pou administratè yo re-priyorite ki ajan estresan yo konsantre sou ak ki estrateji pou itilize pou adrese yo. ref Apwòch konsèvasyon aktyèl yo ka pa ase pou pwoteje ekosistèm natirèl ak sèvis yo bay pandan enpak klima yo ogmante ak entansifye, epi yo ka bezwen ajiste pou kote, tan, oswa apwòch. Apwòch aktyèl yo ka bezwen revize pou enkòpore adaptasyon pou chanjman klima, oswa nouvo apwòch ka nesesè. ref

Yon wout bò lanmè nan nivo lanmè vilnerab a nivo lanmè monte. Photo © TNC

Yon wout bò lanmè nan nivo lanmè vilnerab a nivo lanmè monte. Photo © TNC

Pèsepsyon de sa ki konstitye yon politik solid oswa apwòch jesyon ka chanje jan enpak klima entansifye. Gen kèk apwòch konsidere kòm pa sosyalman oswa finansyèman posib jodi a, yo ka mande nan tan kap vini an. Pou egzanp, an repons a lanmè nivo monte-, planifikasyon pou retrè jere ak abandon nan zòn kotyè te malè jis 20 ane de sa, men se kounye a aplike regilyèman nan eta bò lanmè nan peyi Etazini an. ref Nan kèk ti zile k ap devlope, adrese frajilite klima ak opsyon adaptasyon se esansyèl kounye a asire ke konsèvasyon planifikasyon ak jesyon efò gen pi bon chans pou yo siksè.

Zouti ak metòd yo chwazi pou fè yon evalyasyon vilnerabilite depann de objektif ak konsantre evalyasyon vilnerabilite a ak kapasite ki disponib. Paj sa yo dekri konsèy pou fè yon evalyasyon vilnerabilite ak plizyè zouti pou gide aplikasyon an.

Translate »