Enpak ki baze sou tè

Redwi enpak ki baze sou tè a se yon estrateji enpòtan pou pwoteje resif koray yo ak kominote ki depann sou yo. Pratik apwopriye itilizasyon tè yo enpòtan anpil pou jesyon basen vèsan yo pou asire ke transpò sediman, eleman nitritif ak lòt polyan nan resif koray yo minimize. Patisipe nan estrateji jesyon basen vèsan ak planifikasyon basen vèsan se yon responsablite enpòtan pou administratè resif koray.

Devlopman nan yon plan jesyon basen vèsan mande pou kowòdinasyon ak patnè ki enterese (gouvènman lokal yo ak ONG) ak moun ki gen enterè ki gen ladan gwoup piblik ak prive ak manm kominote a. Plan yo anjeneral konpoze de yon vizyon pataje ak yon suite nan estrateji pou adrese pwoblèm ki idantifye pou amelyore atravè yon pwosesis planifikasyon patisipatif. Manadjè Reef Coral yo ka angaje tou dirèkteman avèk itilizatè basen vèsan yo lè yo sipòte estrateji espesifik ki priyorite pou sante Reef Coral.

Hui O Ka Wai Ola sitwayen syans bon jan kalite dlo echantiyon Bill Rathfon

Hui O Ka Wai Ola (Association Of The Living Waters) syans sitwayen pwogram echantiyon bon jan kalite dlo mezire dlo kotyè pou polyan ki ka mal resif koray ak sante moun nan Hawai'i. Yo itilize echantiyon ak done yo kolekte pou pran desizyon sou estanda kalite dlo ak plan jesyon. Foto © Bill Rathfon

Gwo kalite estrateji ke manadjè resif koray yo ka patisipe nan diminye enpak basen vèsan yo sou resif koray yo enkli:

  • Rediksyon ewozyon/sediman — Manadjè resif koray yo ka sansibilize sou enplikasyon sediman ki depase k ap antre nan kou dlo yo pou ekosistèm maren yo. Gen yon seri estrateji ki disponib pou diminye ewozyon nan anviwònman agrikòl ak iben, tankou revejetasyon zòn rivyè (bò larivyè yo), labouraj kontou, teras, patiraj/rekòlte wotasyon, evite twòp rezèv, twou vejetal, drenaj wout ak pyèj sediman (etan koloni, marekaj, elatriye). Planifikasyon ak konsepsyon ki kenbe rejim idrolojik natirèl la ka evite anpil pwoblèm ewozyon.
  • Jesyon dlo egou ak dlo lapli — Sous pwen polisyon yo kapab yon sous evidan nan estrès pou ekosistèm maren yo. Byenke pafwa chè, mezi teknikman posib pou diminye enpak dlo egou ak dlo tanpèt yo disponib fasilman. Plant tretman dlo egou ki efikas ak byen jere ka netralize oswa devye anpil konstitiyan danjere nan depotwa yo, alòske etan koloni yo ak filtè byolojik (tankou marekaj) ka redwi anpil chaj sibstans danjere ki dechaje ak dlo tanpèt. Nan kèk ka, pwolonje pwen dechaj yo pi lwen lanmè oswa nan dlo pi fon ka diminye enpak lokal yo atravè pi gwo dilution. Kote pa gen sèvis tretman santralize, yo ka ede/ankouraje konsèy ak pwopriyetè kay yo pou yo kenbe sistèm septik yo epi konvèti depo nan sistèm septik chak fwa sa posib. La Etid ka Bonaire bay yon egzanp nan estrateji basen vèsan sa a.
  • Diminye entrain chimik ki soti nan agrikilti — Depase angrè k ap antre nan kou dlo yo ka mennen nan enpak danjere sou kalite dlo kotyè yo, epi tou redwi rentabilité nan fèm yo. Manje resif koray yo ka ede administratè basen vèsan yo travay ak pwopriyetè tè yo pou yo konprann enplikasyon finansye ak ekonomik nan itilizasyon angrè ki pa efikas epi bay konsèy sou kalite angrè pi bon ak teknik aplikasyon yo. Manadjè Reef yo ka ede manadjè basen vèsan yo konprann tou enplikasyon enplikasyon diferan èbisid ak pestisid, kèk ladan yo ka trè danjere nan anviwònman maren ak akwatik epi/oswa yo ka trè pèsistan. Nan anpil peyi, gen règleman sevè sou itilizasyon pwodui chimik agrikòl ki ka fè mal anviwònman an (tankou DDT ak dieldrin), epi manadjè resif yo ka ede sansibilize sou opsyon regilasyon nan peyi kote pwodui chimik danjere yo toujou itilize.
  • Angajman kominotè — Kominote lokal yo ak itilizatè resif yo (pechè, operatè touris, elatriye) se benefisyè enpòtan nan efò pou diminye estrès sou resif koray, epi yo kapab yon patnè enpòtan nan efò pou enfliyanse desizyon jesyon basen vèsan yo. Manadjè resif koray yo ka ogmante sikonskripsyon an pou amelyore jesyon basen vèsan tè atravè pwogram sansibilizasyon ak edikasyon ki vize pati konsène resif yo. Pwogram siveyans oswa aktivite jesyon patisipatif (tankou jou netwayaj captman oswa pwogram 'adopte yon resif') ki enplike manm kominote yo se yon bon fason pou angaje moun ki gen enterè yo epi kreye yon sans de jerans. Moun ki gen enterè Reef yo anjeneral abitan basen vèsan yo tou, kidonk ede moun lokal yo konprann lyen ki genyen ant aksyon yo sou tè a ak rezilta yo pou resif yo ka yon fason pwisan pou diminye sous polisyon ki baze sou tè lokal yo.
pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »