Zòn Kritik

Nouvo pwojè restorasyon Coral nan Curieuse Marine National Park sou zile Curieuse, Sesel. Photo © Jason Houston

Prensip 3:

Pwoteje zòn kritik ki ka sèvi kòm sous fyab nan grenn pou renouvèlman ak prezèvasyon fonksyon ekolojik. ref Zòn kritik (sètadi, kominote ak sistèm ki pozisyone natirèlman pou yo siviv) enpòtan pou pwoteje paske zòn sa yo sèvi kòm refij pou sekirize epi kenbe sous lav ki nesesè pou ranplase zòn domaje yo.

Zòn kritik sa yo bay fonksyon ekosistèm enpòtan epi yo ta dwe konsidere pou enklizyon nan MPA yo:

 • Zòn ki ka natirèlman pi rezistan oswa rezistan a chanjman nan klima
 • Sous nan lav ak reproduksion agrégations: Lè bèt total, yo patikilyèman frajil e souvan rezon ki fè yo yo agrégating yo enpòtan nan antretyen nan popilasyon an. Se poutèt sa, sit prensipal yo kote bèt yo ansanm ansanm oswa total dwe pwoteje ede sekirite ak / oswa retabli balans natirèl nan popilasyon nan kominote yo
 • Nursery ak elvaj lakou nan pwason ak lòt òganis maren: zòn sa yo kapab sous vital nan lav pou lòt zòn. Pwoteksyon sous enpòtan repwodiksyon (egzanp, pepinyè ak lakou elvaj yo), ak pwoteksyon zòn ki pral resevwa rekrite yo epi ki pral sous nan posiblite pou chofaj nan lavni, se objektif enpòtan pou tèt MPA yo. Zòn sous ki fonksyone kòm yon refij soti nan lapèch pou moun ki gen sèten espès mennen nan yon ogmantasyon nan kantite pi gwo, pi gran moun ki pote yon wòl pi enpòtan pou repwodiksyon nan kominote a, e yo ka tou potansyèlman aji kòm sous pwopule pou lòt zòn.
 • Abita devlopman ak manje ak lòt abita kle nan sèten etap lavi pou espès yo: espès maren yo sèvi ak abita diferan nan diferan etap lavi yo. Zòn devlopman ak manje yo ta dwe konsidere nan konsepsyon MPA paske yo jwe yon wòl enpòtan nan kenbe pwosesis ekosistèm yo
 • Koridò Migrasyon yo: Anpil gwo bèt lanmè (tankou balèn, pwason predatè, tòti) swiv wout espesifik lè yo emigre (pou manje, fè nich, akouchman, oswa elvaj) soti nan yon zòn nan yon lòt. Koridò migrasyon sa yo enpòtan pou mete nan MPA yo lè sa posib
 • Abita pou espès ki ra oswa ki menase (egzanp, zòn nidifikasyon tòti): Sa yo patikilyèman an danje epi enklizyon sit sa yo nan rezo a ka ede asire tout egzanp divèsite biyolojik ak pwosesis ekosistèm nan pwoteje.
Siy nich tòti Jason Houston

Makè atizanal pou yon nich tòti vèt. Foto © Jason Houston

REKMANDASYON DESIGN

Asire ke pa gen okenn-pran zòn enkli abita kritik

 • Abita kritik yo enkli abitasyon, manje ak lakou elvaj, zòn abita pwason jivenil, ak sous larv.

Mete sit espesyal oswa inik nan rezo MPA a

 • Pwoteje zòn espasyal izole oswa popilasyon (eg, atol aleka separe pa >20 kilomèt soti nan abita menm jan an) nan rezèv maren. ref
 • Sit enpòtan pou espès ra oswa menase:
  • Sit nich Turtle
  • Abita ki ra oswa ki menase
  • Sit ki gen anpil divèsite biyolojik ak moun ki nan risk
  • Sit ki gen espès endemik oswa abita ak sit izole

Mete sit fleksib nan rezo MPA a

 • Zòn ki gen plis chans siviv enpak chanjman nan klima jan sa endike nan swa siviv anvan oswa kondisyon ki fè yo plis chans reziste, oswa retabli de enpak.
Translate »