Jesyon efikas MPA

Nouvo pwojè restorasyon Coral nan Curieuse Marine National Park sou zile Curieuse, Sesel. Photo © Jason Houston

Prensip 1: Jesyon MPA efikas

Jesyon efikas, ki gen ladan bay benefis nan kominote a ak diminye menas, se nwayo a nan estrateji detèminasyon ki baze sou.

Jesyon Efektif refere a rediksyon menas nan yon MPA, espesyalman, aktivite yo chak jou enplemante pa manadjè yo ansanm ak pi gwo efò nan tout kominote a pou adrese pwoblèm tankou polisyon lokal, devlopman mal planifye bò lanmè, ak pratik lapèch destriktif.

Abita bò lanmè ak valè yo ak sèvis yo vilnerab a aktivite destriktif. Aktivite destriktif diminye sante ak pwodiktivite nan ekosistèm lan, ki gen ladan espès yo k ap viv nan li, konsa diminye rezistans ekosistèm.

Filè lapèch Jason Houston

Lapes lapes dan Sesel. Foto © Jason Houston

REKMANDASYON DESIGN

Asire pa gen okenn-pran zòn yo nan plas pou yon tèm ki long (20-40 ane), de preferans pèmanan.

  • Gen kèk benefis ki ka reyalize nan pi kout tèm (1-5 ane) espesyalman si presyon lapèch pa te lou, men pwoteksyon 20-40 ane pèmèt espès ki gen anpil lapèch ak espès predatè ki vize ki pi long (egzanp, reken ak lòt resif koray). predatè) opòtinite pou grandi nan matirite epi kidonk kontribiye plis nan rekritman stock ak rejenerasyon. Pwoteksyon 20-40 ane (oswa pwoteksyon pèmanan) pèmèt benefis lapèch ak ekosistèm sa yo soutni. ref
  • Nan zòn ki gen anpil lapèch, pwoteksyon kout tèm ka bay benefis pou kèk espès, men benefis sa yo pral pèdi lè zòn yo louvri pou lapèch sof si byen jere. ref

Minimize e redwi strès

  • Entèdi aktivite destriktif nan tout zòn nan jesyon. ref
  • Diminye ajan estrès tankou twòp lapèch, polisyon ki baze sou tè, ak enpak lwazi ki ka afekte sante nan kominote koray la. Sa ap bay resif ak yon pi gwo chans pou li siviv gwo twoub, tankou klowòks evènman yo. ref
  • Aplike entèvansyon jesyon dirèk ak amelyore rekiperasyon nan kominote koray ki te afekte (egzanp, anvayi retire alg, amelyorasyon èbivò, epi lapes jesyon).

Mete MPA yo nan pi gwo kad jesyon

  • Yon rezo nan zòn ki trè pwoteje anrèg nan yon fondasyon jesyon pi laj ta ka gen ladan yon vas, miltip itilize rezèv, jere pou pèchri dirab, chanjman nan klima, ak pwoteksyon divèsite biyolojik. ref
  • Yon ideyal rezo MPA ta dwe entegre ak rejim jesyon bò lanmè pèmèt yon kontwòl efikas sou menas ki soti nan fwontyè MPA a.

Mezire Efikasite Jesyon pou resous espesifik pou mezire efikasite MPA yo, Jesyon Adaptatif amelyore siksè nan pratik jesyon ak règleman, ak Kominikasyon pi byen reyalize objektif jesyon ak objektif yo.

Translate »