Outplanting

Staghorn koray nan Cane Bay, St. Croix. Photo © Kemit-Amon Lewis / TNC

Faz deplantasyon an se yon etap enpòtan nan efò jadinaj koray, kote koray yo transpòte soti nan pepinyè epi sekirize tounen sou abita resif.

Enplantasyon koray staghorn nan sèk Tortugas National Park. Photo © Carlton Ward

Enplantasyon koray staghorn nan sèk Tortugas National Park. Photo © Carlton Ward

Outplanting kapab tou pati ki pi chè ak travay-entansif nan efò restorasyon koray akòz èdtan long ak anpil moun ki bezwen itilize SCUBA ak bato. Se poutèt sa, faz sa a ta dwe antreprann ak planifikasyon reflechi pou minimize pèt la nan koray elve pepinyè. Konsiderasyon enpòtan pou maksimize siksè plant yo enkli:

Seleksyon Sit Outplanting

Seleksyon sit se youn nan eleman ki pi enpòtan nan yon pwogram restorasyon resif koray.

Faktè yo konsidere pou sit plant yo enkli:

  • Kondisyon sit (egzanp, kalite dlo, aktivite imen, abondans predatè koray, koray malad)
  • Prezans lokal espès koray yo te deplante
  • Kondisyon enèji vag
  • Aksè nan sit la pepinyè
  • Fasilite pou plante

Aklimasyon

Tou depan de kote pepinyè a (egzanp, pepinyè ki baze sou tè), koray ka bezwen yon peryòd aklimatasyon anvan yo plante nan bwa. Aklimatasyon ka enplike koray ajiste nan ekleraj la, tanperati, oswa twoub nan sit la outplant.

Transpòte koray

Lè transpòte koray soti nan pepinyè a nan sit la outplant, diminye estrès nan koray yo se nan pi gwo enpòtans. Koray yo ta dwe transpòte pandan peryòd ki pi fre ak kalm nan ane a, pa pandan tan estrès chalè oswa aktivite tanpèt ogmante.

Sante ak gwosè transplantasyon koray

Pa ta dwe plante koray yo si yo montre nenpòt kondisyon nòmal tankou pèt tisi ki sot pase yo, dekolorasyon, palman/blanchiman, oswa parazit. Akoz depans pou kenbe koray yo nan yon pepinyè, li pi bon pou w plante koray le pli vit ke yo gwo ase pou gen yon bon chans pou yo siviv apre transplantasyon.

Metòd Atachman

Koray yo anplantasyon pa garanti yo nan Reef a lè l sèvi avèk yon varyete de metòd atachman. Metòd atachman an ta dwe teste epi yo pral pasyèlman detèmine pa espès yo koray yo te ansplanteman, ki kalite substrate nan sit la outplant, ak kondisyon sit. Anvan yo itilize nenpòt ki metòd atachman, tout òganis antifran ak sediman yo ta dwe netwaye nan substrate a lè l sèvi avèk ti bwòs fil ak dekapeuz.

Yon koray ki fenk plante nan lanmè Ft. Lauderdale, Florid. Photo © Tim Calver

Yon koray ki fenk plante nan lanmè Ft. Lauderdale, Florid. Photo © Tim Calver

Densité transplantasyon ak aranjman

Pa gen yon sèl "pi bon" konsepsyon pou plante kòm li varye atravè kote ak kalite espès koray yo itilize. Sèvi ak sit referans pou enfòme konsepsyon outplanting toujou enpòtan. Pilote divès kalite dansite ak aranjman espas pral ede tou gaye risk la epi detèmine konsepsyon ki pi adapte.

Konsiderasyon jenetik

Jenotip koray deplante yo se yon konsiderasyon kritik pou rekiperasyon popilasyon sovaj yo paske li ogmante potansyèl pou fekondasyon kwa ak kreyasyon moun jenetikman inik. Kidonk, li enpòtan pou deplante yon melanj jenotip chak fwa sa posib.

Coral Reef Restoration Online Course

Pou plis enfòmasyon sou plantasyon pou restorasyon resif koray, eksplore Leson 2: Pwopagasyon koray ak Pepinyè koray ki baze sou jaden ak Leson 3: Pepinyè koray ki baze sou tè.

Translate »