Rekòmandasyon Jesyon

Plizyè divès Pwogram TNC Hawai'i ap fè yon evalyasyon detèminasyon nan tout kòt zile West Hawai'i. Photo © David Slater

Anba la a gen rekòmandasyon pou manadjè yo pou fè jesyon ki baze sou detèminasyon ki baze sou Mcleod et al. 2019: ref

1. Pwoteje yon divèsite ak redondans nan espès, abita, ak gwoup fonksyonèl

Pwoteje ak kenbe divèsite kapab amelyore detèminasyon, kòm diferan espès ak abita sipòte diferan pwosesis ekolojik, diminye risk pou yo chanje katastwofik nan eta Reef.ref Divèsite gen ladan tou de aspè ekolojik ak sosyal, tankou divèsite nan estrateji mwayen poul viv ak sistèm gouvènans. Anpil complexités egziste ak chak aspè nan divèsite. Pou egzanp, pwomosyon divèsite espès koray pouvwa diminye detanzantan Reef an jeneral lè yo ogmante kantite koray estrès-sansib, ak enpòtans èbivò 'ak kontwole macroalges varye depann sou rejyon an. Pou aplike RBM pi efikasman, rechèch nesesè pou klarifye kijan diferan kalite divèsite ankouraje fonksyònman ekosistèm ak rekiperasyon Reef. Gid jeneral sou pwoteje divèsite koray Reef (eg, Green ak Bellwood 2009)ref kapab itilize jiskaske plis enfòmasyon detaye ki disponib.

Pwason benefisye èbivò konplètman pwoteje nan zòn nan Jesyon Kahekili Herbivore Lapèch nan Hawai'i. Photo © Hawai'i DLNR

Pwason benefisye èbivò konplètman pwoteje nan zòn nan Jesyon Kahekili Herbivore Lapèch nan Hawai'i. Photo © Hawai'i DLNR

2. Kenbe wout yo nan koneksyon

Koneksyon ka ankouraje rekiperasyon Reef pa bay yon rezèv nan lav koray soti nan resif mwens afekte, ransasman resif lòt nan ranje. Koneksyon ant resif ak abita lanmè adjasan ak mang ka tou enpòtan pou sante Reef ak rekiperasyon. Wòl nan koneksyon nan sipòte rekiperasyon depann sou kondisyon lokal yo ak faktè oseyanografik ki afekte transpò larivyè. Li rekòmande priyorite resif koneksyon wo nan Zòn Marin Pwoteje (MPAs) ak pè enfòmasyon sa a kote sa posib ak done sou chanjman klima / blanchi ekspoze. Yon metòd souvan itilize yo idantifye koneksyon se yon-wo rezolisyon koray simal simagri epapiye. Ki kote done yo pa disponib, prensip jeneral pou incorporant koneksyon nan Mpa konsepsyon ta dwe itilize.ref

3. Redwi ajan estresan lokal yo pou sipòte rezistans resif ak rekiperasyon an

Etid sijere ke diminye menas lokal yo ka, nan kèk ka, sipòte rekiperasyon Reef apre twoub ak ka sipòte rezistan asanble koray.ref Pou egzanp, polisyon eleman nitritif, sedimantasyon, ak enpak fizik ka diminye to kwasans koray, ogmante kwasans alg, epi ogmante ensidans la nan maladi koray ak klowòks. Pandan ke aksyon jesyon lokal yo ka bay kèk resif ak kapasite amelyore fè fas ak enpak sou klima, yo pa kapab anpeche resif soti nan sikonbe nan enpak klima ekstrèm.ref Sepandan, efò pou kontwole ajan estrès lokal ak rejyonal yo ta dwe kontinye kòm yon pati nan yon seri de aksyon jesyon ki pi laj ki gen ladan efò pou mitigasyon chanjman klima.

Bato domaj sou yon resif. Photo © Alice Lawrence / Depatman Samoa Ameriken ak Resous Wildlife

Bato domaj sou yon resif. Photo © Alice Lawrence / Depatman Samoa Ameriken ak Resous Wildlife

4. Aplike MPA yo pou sipòte rezistans resif ki gen ladan pwoteksyon nan refij

MPAs se yon estrateji debaz pou RBM ak yon zouti enpòtan pou sipòte rezistans Reef. MPAs ka ede diminye ajan estresan lokal yo, retabli repo manje koray, resif èbisiv, ak ankouraje gerizon. Sepandan, pifò MPA yo toupatou sou latè a pa fèt pou konsidere enpak sou chanjman nan klima, pa egzanp lè yo enkli refij tanperati oswa rezo ki sipòte ogmante ekipman larva yo. Pou yo efikas pou RBM, MPA yo ta dwe fèt jere ajan estresan lokal yo; enkli tout seri de abita yo pou ankouraje divèsite ak redondans fonksyonèl; asire koneksyon ant resif an sante ak degrade sipòte ekipman pou lar; enkli refij koray; epi enkòpore yon varyete rejim tèmik pou pran divès asanble koray. Kote sa posib, desen MPA yo ta dwe enkli konesans ak angajman kominote lokal yo.

5. Jere adaptativman akomode ensèten ak chanjman

Yon eleman debaz nan RBM se adapte a chanjman nan anviwònman an ki antisipe anba yon klima chanje. Eleman kle nan administrasyon adaptasyon enkli 1) siveyans ak evalyasyon; 2) yon sik kontinye nan eksperimantasyon ak re-evalyasyon; 3) apwòch patisipatif; ak 4) divès patisipasyon patisipan yo.ref Baryè pou fè adaptasyon jesyon enkli difikilte pou anbrase ensètitid; baryè enstitisyonèl; depans siveyans segondè; kapasite limite pou modle efè sistèm ekolojik konplèks sou moun ak politik; kontrent nan desen eksperimantal; mank itilizasyon modèl yo pou ekran règleman jesyon an; opinyon kontrè ak objektif nan moun ki gen enterè; ak konpòtman pwòp tèt ou-sèvi nan syantis oswa administratè yo.ref Yon kesyon espesyal nan papye yo adrese sa yo baryè yo rezime nan Keith et al. 2011.ref

6. Priyorite zòn ki gen risk pou anviwònman ki ba ak gwo kapasite adaptasyon sosyal

Lè priyorite zòn pou RBM, administratè yo ta dwe konsidere sosyal, ekolojik, ak / oswa objektif ekonomik, risk ki genyen nan yo ak benefis yo, posibilite nan jesyon siksè, e ki sa konpwomi yo konsidere kòm akseptab. Li sijere priyorite zòn ki gen risk pou anviwònman ki ba, byen ke priyorite zòn ki gen gwo risk nan anviwònman an kapab tou gen pou garanti. Zòn avèk yo gwo kapasite adaptasyon sosyal ta dwe priyorite kèlkeswa, menm jan kominote yo dwe kapab ak dispoze konfòme li avèk mezi pwoteksyon yo nan lòd pou aksyon konsèvasyon yo dwe reyisi. Plizyè kalite zouti yo te devlope pou pran desizyon nan estrateji jesyon, tankou planifikasyon senaryo ak analiz desizyon, ki ta ka itilize ede administratè yo ak yon pwosesis estriktire yo idantifye ak priyorite zòn ki baze sou kondisyon potansyèl nan lavni.

7. Mete ladan l endikatè sosyal ak ekolojik pou evalye avètisman bonè, modèl rekiperasyon, ak chanjman rejim nan planifikasyon konsèvasyon ak siveyans

Enkòpore detèminasyon nan planifikasyon konsèvasyon ta dwe gen ladan yo kontwole endikatè de rezilyans ekolojik ak sosyal. Pou endikatè ekolojik, pwogram siveyans yo ta dwe konsantre sou mesures ki evalye modèl rekritman ak rekiperasyon olye ke sèlman ki gen ladan mezi estatik nan eta Reef (egzanp, koray kouvri, abondans pwason), ki ka endikatè pòv nan detèminasyon.ref Endikatè Sosyal yo ka gen ladan teknoloji lapèch, mache, chanjman demografik, ak chanjman nan estrikti gouvènans oswa politik.ref Konbine pwojeksyon ekspozisyon nan lavni ak done sou endikatè detèminasyon ka ede administratè kat jeyografik vilnerabilite relatif nan chanjman nan klima ak priyorite aksyon RBM.

8. Eksplore apwòch eksperimantal pou sipòte detèminasyon

Pou resif koray yo ap boujonnen anba previzyon senaryo chanjman senaryo, entèvansyon nouvo sipòte tout nivo nan Reef detèminasyon (egzanp, jenetik, abita, ekosistèm) ap bezwen mete nan rbm.ref Nouvo rechèch te idantifye plizyè entèvansyon émergentes, tankou jere seleksyon ak elvaj, gamèt ak larv kapti ak plantasyon, kloo-konsèvasyon koray, manipilasyon jenetik, relokalizasyon jere, ak lonbraj Reef. ref Li rekòmande pou ajans jesyon lokal yo angaje ak enstalasyon rechèch, kòm administratè lokal yo ka bay enfòmasyon sou kontèks lokal sosyal-ekolojik ak opinyon sou metodoloji pou dekale esè siksè.

Kolekte spaal fekonde ak grandi koray pou restorasyon. Photo © Pòl Selvaggio

Kolekte spaal fekonde ak grandi koray pou restorasyon. Photo © Pòl Selvaggio

9. Aplike estrateji pou konstwi kapasite adaptasyon sosyal ak ekolojik

Kapasite adaptasyon se kapasite sistèm, enstitisyon, moun, ak lòt òganis pou adapte yo ak potansyèl domaj, pran avantaj sou opòtinite, oswa reponn a konsekans.ref Yon plus priyorite nan RBM se mete ann aplikasyon estrateji ki bati sosyal kapasite adaptasyon, kòm kominote ak kapasite ogmante ka pi byen kapab fè fas ak restriksyon sou itilizasyon resous.ref Estrateji yo ta dwe chèche bay kapasite kominote lokal yo pou yo prepare ak adapte yo ak chanjman ki fèt nan itilizasyon oswa kondisyon resous Reef,ref epi yo ka enkli: sipòte divèsite ekonomik ak opòtinite altènatif mwayen poul viv; ranfòse rezo sosyal ak pataje resous ant itilizatè Reef; ak sipòte konesans tradisyonèl ak ko-jesyon resous yo. ref

Fanm ak konkonm lanmè jivenil nan etid pilòt la, Andavadoaka. Photo © Garth Cripps / Blue Ventures

10. Aplike estrateji pou fasilite adaptasyon ak transfòmasyon

RBM apèl pou administratè yo pou sipòte adaptasyon ak transfòmasyon. Pou sistèm ekolojik, sa ka enkli enstitisyon zòn tanpon alantou zòn pwoteje enkli potansyèl la pou espès adapte yo epi li deplase anba kondisyon lavni chanjman nan klima. Sipòte sistèm gouvènans policentrik, karakterize pa otorite plizyè gouvène ki fonksyone poukont yo, men chache reyalize objektif pataje. Kalite gouvènans sa a ka ede sistèm sosyal yo adapte epi transfòme menm jan yo ka bay opòtinite pou aprann, elaji patisipasyon nan gouvènans, ak ankouraje pataje konesans lokal atravè balans.ref Si prepare pou, chanjman gwo-echèl ka itilize yo deklanche aksyon transfòmasyon tankou re-dekoupaj an zòn oswa chanje pèch gouvènans.ref

Dokiman Pwen Enpòtan Resous:

Nan direksyon pou Resilience Reef ak mwayen pou viv Dirab. Manyèl sa a pou administratè Reef esplike sijè kritik pou lavni nan resif Karayib yo (sa vle di detèminasyon, chanjman klima, lapèch, sèvis ekosistèm, gouvènans, mwayen pou viv, ak siveyans) epi li bay règleman ak rekòmandasyon jesyon.

 

RBM_logobanner

Translate »