Repons Rapid & Restorasyon Ijans

Staghorn koray nan Cane Bay, St. Croix. Photo © Kemit-Amon Lewis / TNC

Resif koray yo sijè a anpil estresan lokal, rejyonal, ak mondyal. Pandan ke menas kwonik nan resif tankou bon jan kalite dlo pòv ak twòp pechè mande pou alontèm aksyon jesyon yo dwe bese, evènman egi (egzanp, gwo tanpèt, devèsman petwòl) souvan mande pou yon seri diferan nan repons imedyat oswa ijans ak aktivite pou fè reparasyon pou yon Reef ak sekou. koloni koray. Abòde enpak yo rapid ak efektivman enpòtan pou ogmante chans pou resif koray yo ap kontinye bay sèvis valab pou kominote lokal yo nan lavni. Yo nan lòd yo reponn nan fason sa a, yo ta dwe devlope yon plan repons davans nan nenpòt ki evènman. Ou ka jwenn plis enfòmasyon nan leson Repons Rapid & Restorasyon Ijans nan ouvè nan yon nouvo fenètRetablisman kou sou entènèt

Plan Repons

Yon plan repons se yon estrateji te dakò sou ki ka aji sou nan ka a nan yon evènman ki domaje yon resif yo nan lòd yo byen vit bese enpak ak diminye plis domaj. Malgre ke enpak diferan ka mande pou aktivite inik, plan repons souvan gen eleman komen:

Yon Estrikti Operasyonèl

Gen ladan tout antite ak òganizasyon ki te dakò patisipe nan aktivite repons yo, ki gen ladan yon òganizasyon plon (oswa moun ki nan pwen) ak ekip ki gen responsablite espesifik ak li te ye.

Yon plan lojistik

Gen ladan lojistik ki ta dwe an plas garanti rezèv la ak disponiblite nan materyèl ak resous pandan aktivite nan jaden.

Plan pou yon Evalyasyon Rapid Reef

Gen ladan yon evalyasyon ki fèt imedyatman apre yon evènman pou detèmine limit ak kote domaj Reef la, ak idantifye aktivite ijans ki bezwen swiv.

Yon Plan Restorasyon Ijans oswa Prensipal

Gen ladan retire sous enpak la ak lòt danje ki rete yo, epi fè aktivite sekou Reef tankou rtache oswa estabilize fragman kase oswa koloni pou demare.

Plan pou Aktivite Retablisman Lòt oswa Segondè

Gen ladan aktivite tankou deplase fragman koray sove nan pepinyè, mete an plas koray tounen sou resif domaje, ak estabilize ka zo kase estriktirèl sou koloni domaje.

Yon plan kominikasyon

Gen ladan mesaj kle ak enfòmasyon pou pataje avèk diferan odyans tankou patnè patnè oswa piblik la.

Tanpèt Dega

Tanpèt twopikal (ki rele siklòn, siklòn, oswa siklòn) yo karakterize pa van fò ak kouran, gwo lapli, ak vag tanpèt (k ap monte dlo akòz sistèm presyon ki ba). Souvan tanpèt twopikal yo rive pandan sezon previzib yo, ki soti jen rive novanm nan Oseyan Atlantik ak novanm rive avril nan Oseyan Endyen yo ak nan Pace.

Lè mwens entans ak mwens souvan, tanpèt yo kapab afekte pozitivman resif koray yo lè yo ogmante divèsite koray epi redwi estrès tèmik. Sepandan, tanpèt fò ak entans kapab lakòz gwo domaj nan resif koray, ak tanpèt souvan ki fèt chak dezan oswa mwens ka anpeche rekiperasyon Reef.

Tanpèt twopikal lakòz diferan nivo domaj nan resif, sòti nan domaj grav oswa pasyèl nan ranpli pèt Reef. Tanpèt sa yo ka lakòz gwo mòtalite koray akòz fwotman, ka zo kase, ak detachman koloni. Mòtalite koray la souvan kontinye apre yon tanpèt te pase paske koray ki te blese yo pi fasil pou maladi, blanchi, ak predasyon.

Coral ak domaj fwotman apre Siklòn Emily nan 2004. Photo © Juan Carlos Huitrón

Gwo van ak inondasyon pandan tanpèt twopikal yo genyen tou potansyèl pou jenere kantite lajan sibstans de debri ki soti nan gwo estrikti, atik nan kay, ak atik deyò, ki ka rale nan lanmè a ak plis domaj resif koray.

Seksyon sa a rezime Avètisman Bonè ak Pwotokòl Repons Rapid: Aksyon pou bese enpak Siklon Twopikal sou Resif Coral ouvè nan yon nouvo fenètFrantzouvri dosye PDF ) ( ouvè nan yon nouvo fenètPanyòlouvri dosye PDF ). Menm si espesifik nan Morelos Puerto, Meksik, eleman kle yo nan pwotokòl sa a ka aplike nan nenpòt ki zòn Reef.

Estrikti Operasyonèl

Yo ta dwe prepare yon plan repons oswa yon pwotokòl ki gen yon estrikti operasyonèl anvan sezon tanpèt la avèk tout òganizasyon kap patisipe yo. Nan fason sa a, aktivite repons yo ka aji rapidman. Pwotokòl Repons Puerto Morelos gen ladan gwoup operasyon sa yo.

Komite sa a fèt avèk yon koòdonatè, lidè ekip repons nan dlo a, ak yon operasyon ak kominikasyon plon. Komite a planifye, dirije, ak kowòdone tout aktivite soti nan pwotokòl la, ki gen ladan: 

 • Revize ak mete ajou pwotokòl la chak ane
 • Preparasyon ak kowòdone aplikasyon plan repons 
 • Etabli, fòmasyon, ak kowòdone ekip repons yo oswa 'brigad'
 • Jere lajan yo aplike aktivite yo
 • Kontinye ak kontinyèl kowòdinasyon ak enstitisyon patnè yo
Premye moun kap repond diskite sou aksyon repons prensipal. Photo © Gisela Maldonado

Premye moun kap repond diskite sou aksyon repons prensipal. Photo © Gisela Maldonado

Brigad yo se ekip ki gen divès 4-6, plonje 2-4, asistan bato 1-2, ak yon pechè ak kòmandan kap resevwa fòmasyon pou aplike repons apre-tanpèt nan aktivite nan dlo. Aktivite brigad repons yo enkli:

 • Pote yon evalyasyon Reef rapid imedyatman apre yon tanpèt
 • Retire tout debri ak dekonb soti nan resif la apre yon tanpèt
 • Aplike aksyon repons prensipal yo, tankou ranplasman, retabli, ak estabilize kolòn koray yo ak fragman kow, dislodged, oswa ranvèse.
 • Retire ak sere koloni antere l 'anba sab la
 • Retire oswa estabilize debri koray ki mouri ak retire sediman nan Reef la
 • Aplike aksyon repons segondè, tankou estabilize frakti estriktirèl, mete fragman koray nan Pepinyè, ak kenbe pepinyè ak sit restorasyon yo.
Manm brigad yo chaje kannòt la epi prepare Kovèti pou otonòm yo pou yon jou nan fòmasyon sou dlo a. Photo © Jennifer Adler

Manm brigad yo chaje kannòt la epi prepare Kovèti pou otonòm yo pou yon jou nan fòmasyon sou dlo a. Photo © Jennifer Adler

Ekip sa a konsiste de yon lidè ak de ekip lojistik ak 2-3 moun chak. Ekip sa a kowòdone lojistik yo ak operasyon ki nesesè yo pote soti nan pwotokòl la, ki gen ladan:

 • Fasilite kominikasyon entèn ak ekstèn ant komite a, brigad repons yo, ak patnè yo
 • Bay materyèl, gaz, manje, bwason ak lòt materyèl brigad yo
 • Siveyans aktivite yo ak kote nan chak brigad
 • Mobilize ekipman, bato, ak founiti nesesè pou aktivite repons yo
 • Kolekte ak jete debri ki pote tounen pa brigad yo repons 
 • Prepare, kenbe, ak pwoteje ekipman (bwat zouti, twous premye swen, elatriye)
Yon ekip bezwen pou kowòdone lojistik ak kominikasyon nan plan repons lan. Photo © Jennifer Adler

Yon ekip bezwen pou kowòdone lojistik ak kominikasyon nan plan repons lan. Photo © Jennifer Adler

Patnè kle

Yon rezo òganizasyon patnè enpòtan pou jwenn resous ak pèsonèl ki nesesè pou yon repons tanpèt siksè ak alè. Patnè yo ka gen ladan ajans gouvènman yo, konpayi prive, ONG yo, ak lòt moun kap kap kontribye nan efò repons yo.

Planifikasyon ak Preparasyon

Anvan sezon tanpèt la, aktivite sa yo ta dwe fèt pou planifye ak prepare pou yon repons rapid Reef nan ka ta gen yon tanpèt twopikal domaj.

Aktivite Planifikasyon yo

 • Evalye ak mete ajou yon Plan Repons - Chak ane apre sezon tanpèt la ak aktivite repons, plan repons lan ta dwe mete ajou ak amelyore sou ki baze sou fidbak ak evalyasyon nan brigad repons.
 • Preparasyon yon Plan Aksyon Anyèl - Plan sa a esplike aksyon ki dwe aplike pou prepare anvan sezon tanpèt kap vini an. Aspè kle yo enkli yon plan pou finansman ak jere resous ak pou jere bezwen transpò (egzanp, bato lokal yo oswa machin yo itilize pandan repons lan).
 • Etabli Patenarya Entèstitisyonèl yo - Patenarya yo ta dwe fèt anvan sezon la tanpèt ak ajans ak òganizasyon ki ka ede aplike pwotokòl la repons. Egzanp yo gen ladan patnè ki ka bay yon espas pou operasyon oswa kenbe ekipman oswa Swèd nan materyèl.
 • Asire Règleman Asirans pou Brigad Repons yo - Kontra asirans tanporè (pa egzanp asirans plonje) ta dwe disponib pou kouvri aksidan ki ka rive pandan aktivite jaden.

Aktivite Preparasyon

 • Prepare Materyèl ak Ekipman pou Brigad Repons yo - Anvan sezon tanpèt la, materyèl ak ekipman ki nesesè nan ekip repons yo ta dwe achte oswa ranplase ak pre-reyini nan ka ki enpèmeyab. Sa a se kritik kòm aksè nan materyèl yo ka limite apre yon evènman tanpèt.
 • Fè sondaj debaz yo - Sondaj debaz nan resif lokal yo ta dwe fèt chak ane oswa semi-chak ane anvan sezon la tanpèt, oswa done yo ta dwe jwenn nan patnè lokal yo. Yo itilize enfòmasyon debaz pou konpare ak idantifye limit nan enpak pòs-tanpèt sou resif yo.
 • Etabli yon rezo kominikasyon - Yo ta dwe etabli yon plan pou kowòdone epi voye alèt komite a, brigad repons yo, ak patnè yo. Mwayen kominikasyon ta dwe aksesib pandan echèk elektrik oswa selil selilè, ak enfòmasyon pou kontakte lidè ekip yo ta dwe kenbe jiska dat.
 • Fòmasyon Brigad Repons yo - Brigad yo ta dwe resevwa fòmasyon anvan sezon tanpèt la sou aktivite jaden ki gen ladan fè evalyasyon Reef rapid, retire objè lou anba dlo, reatach oswa estabilize koray domaje oswa fragman, ak SCUBA plonje premye swen ak CPR.
 • Idantifye Menas ak Redwi Risk - Yo ta dwe idantifye sous potansyèl domaj nan resif yo nan ka ta gen yon tanpèt, rapòte bay ajans lokal yo, epi retire yo anvan sezon tanpèt la. Menas yo ka gen ladan enfrastrikti ki demode oswa ki bezwen reparasyon, pyebwa ki lach oswa branch sou kòt la, ak sous polyan (eg, drenaj, dlo egou, depo fatra). Yon evalyasyon risk fòmèl sit la, kondisyon dayiva, ak ekipman yo ka itilize.
 • Building Pépinyèr Coral - Pépinyèr ka itilize pou abri fragman koray sove soti nan resif apre tanpèt, sa ki pèmèt koray yo estabilize anvan yo te transfere tounen nan Reef la. Pépinyèr yo ta dwe etabli omwen twa mwa anvan sezon tanpèt la teste desen diferan.

Etap Avètisman Bonè

Etap sa a gen ladan aksyon yo dwe te pote soti pandan prezans nan tanpèt la twopikal nan zòn nan, tou de nan apwòch li yo ak etap retrete. Pwotokòl Puerto Morelos ofri yon Sistèm Avètisman Bonè ak kategori alèt soti nan Blue (minimòm danje) nan Wouj (danje maksimòm) pou apwòch ak retrè faz yo nan yon tanpèt.

Ekip repons yo ta dwe enfòme sou yon tanpèt potansyèl yo gen tan pou prepare yo pou yon repons imedyat ak efikas. Kalite aksyon ki te fèt nan etap avètisman bonè depann de nivo alèt, ki depann de distans ak entansite tanpèt la epi si li ap apwoche oswa retrete nan zòn nan.

Apwoche Faz la

Si yo prevwa yon tanpèt twopikal gen enpak sou yon zòn lokal, Komite a ta dwe kontwole kontinyèlman rapò prévisions lokal yo ak kontinye selon nivo a nan menas.

Etap nan tanpèt la twopikal apwoche faz. Soti nan: Zepeda et al. NAN

Retrè Faz la

Mouvman tanpèt la lwen zòn ki afekte a ak kondisyon lokal yo ta dwe kontwole pou detèmine lè repons brigad yo ka deplwaye. Li rekòmande pou evalye kondisyon lanmè jeneral, vizibilite dlo, sekirite wout aksè sou lanmè a, sekirite manm brigad (ak fanmi yo), ak estati machin, bato, ak ekipman pou itilize. Sekirite ekip repons se fondamantal pandan pwosesis sa a.

Etap nan tanpèt twopikal retrè faz la. Soti nan: Zepeda et al. NAN

Enfòmasyon detaye sou sistèm avètisman bonè ak aktivite ka jwenn nan Avètisman an Bonè ak Rapò Pwotokòl Repons: Aksyon Pou bese enpak la nan Siklon Twopikal sou Resif Coral ( ouvè nan yon nouvo fenètFrantzouvri dosye PDF ) ( ouvè nan yon nouvo fenètPanyòlouvri dosye PDF ).

Evalyasyon Rapid Dega

Yon fwa ke brigad repons yo te voye nan lanmè apre yon tanpèt, premye travay yo se fè yon evalyasyon Reef rapid yo detèmine nivo nan domaj nan resif lokal yo. Evalyasyon sa a ta dwe fèt nan plizyè jou apre tanpèt la oswa lè kondisyon yo san danje pou aktivite nan jaden.

Evalyasyon rapid la ta dwe idantifye gwo domaj ak zòn ki pi afekte Reef yo nan lòd yo priyorite zòn pou repons imedya. Debri ki te pwodwi pa tanpèt la ta dwe anrejistre kòm byen ke nivo a nan entèvansyon ki nesesè yo retire li. Teknik sa yo yo rekòmande pou minimize tan nan dlo a.

Manta tow sondaj

Metòd sa a gen ladan yon snorkeler ki trennen dousman pa yon bato pandan y ap kenbe sou yon aparèy eflumasyon, sa ki pèmèt snorkeler a nan dosye enfòmasyon epi kenbe yon aparèy GPS ak kamera pou foto oswa videyo. Enfòmasyon sou ka anrejistre tou nan bato a pa lòt manm nan brigad la lè l sèvi avèk yon kòd siyen-sou siyal.

Dayiva bay siyal bato pou anrejistre done pandan yon evalyasyon. Photo © Jennifer Adler

Sondaj abèy yo

Dron yo ka itilize pou evalyasyon domaj ayeryen jwenn segondè rezolisyon ak jeografi videyo ak imaj ak pi gwo detay pase simagri satelit. Done ayeryen yo kapab estime kantite debri dezas trennen nan lanmè a nan tanpèt la nan zòn dlo ki pa fon, sou resif, ak sou litoral la.

Drone yo te itilize sondaj koray Reef anba a topografi. Photo © Tim Calver

Kalite done ki ta dwe anrejistre pou evalyasyon domaj rapid la enkli:

 • Prezans nan koray fragman ki bezwen imedya estabilizasyon
 • Prezans nan ka zo kase nan estrikti a Reef oswa nan koloni masiv
 • Prezans koray antere anba sediman an
 • Prezans nan ranvèse, fragmenté ak / oswa trennen koray
 • Pousantaj domaj nan Reef a koray an relasyon ak zòn nan total obsève
 • Prezans debri oswa debri koray mouri ki ap deplase ak potansyèlman sa ki lakòz domaj
 • Pousantaj oswa mayitid nan domaj nan estrikti a Reef

Done yo ta dwe analize imedyatman, ak rezilta yo ta dwe itilize jenere kat ki montre sit sa yo ki pi afekte. Done sa yo ka Lè sa a, dwe itilize yo jenere plan pou repons ak plis aktivite restorasyon.

Repons Primè

Efò Reyabilitasyon ak restorasyon apre yon evènman tanpèt souvan gen ladan yon prensipal ak yon segondè repons. Objektif repons prensipal la se pou diminye domaj nan tanpèt la epi anpeche plis domaj rive. Aksyon sa yo ta dwe fèt imedyatman oswa nan yon mwa apre tanpèt la epi enkli aktivite sa yo:

Netwaye aktivite yo

Debri ki te koze pa yon tanpèt ka antropojèn (materyèl konstriksyon, aparèy kay, fatra, polyan) oswa natirèl (kalson pyebwa, branch, materyèl òganik), ak tou de kalite ka domaje Reef la. Debri ki rete sou resif ka kontinye pou avanse pou pi alantou ak mal koray ak lòt òganis benton. Aktivite yo enkli netwaye plaj la ak retire objè k ap flote nan lanmè a oswa depoze nan zòn fon ak Reef.

Rejimantasyon ak reta tache koray yo

Tanpèt ka jenere fragman koray ki lach, kraze oswa ranvèse koloni, lakòz ka zo kase nan koray di, ak chire koray ki mou. Sganis ki afekte yo ta dwe re-mete ak tache pou ogmante chans pou rekiperasyon an.

Reaktachman nan Karayib elkhorn koloni koray. Photo © Claudia Padilla

Retire fragman ki lach ak sediman

Fragman ki lach koray ak sediman deplase ka plis domaj òganis Reef. Sa yo ta dwe swa yo retire oswa estabilize pou misyon pou minimize domaj nan lavni.

Segondè Repons

Repons lan segondè gen ladan sovtaj koray ki pa ta ka tandans nan efò repons prensipal. Aksyon sa yo ta dwe fèt nan kèk semèn rive mwa apre tanpèt la epi enkli aktivite sa yo:

Estabilize fragman nan Pepinyè Coral

Koray yo gen pi gwo chans pou yo siviv nan 2 semèn yon evènman. Fragman ki lach koray ki gen chans ba pou siviv oswa kapasite pou reattachment yo ta dwe kolekte epi deplase nan koray Pepinyè.

Kolekte fragman koray ki te pwodwi pa yon tanpèt pou pran nan yon pepinyè ki tou pre. Photo © Sant Rejyonal nan rechèch akwakilti ak Lapèch (CRIAP) / Enstiti Pèch Nasyonal (INAPESCA)

Estabilize ka zo kase estriktirèl

Frakti oswa fant pasyèl nan koloni koray ka estabilize ak ajil epoksidik, siman, oswa lòt materyèl ranfòse. Si ka zo kase a gwo anpil, pouvwa ranfòsman ak branch bwa asye pur oswa siman ka nesesè.

Kenbe Pepinyè ak sit afekte yo

Se antretyen woutin obligatwa pou Pepinyè koray ak sit domaje nan tanpèt kenbe kwasans macroalgal anba kontwòl. Siveyans woutin se tou itil pou swiv kondisyon an nan koray nan Pepinyè anvan plantasyon yo sou Reef la.

Etid Ka

Frekans tanpèt twopikal ak entansite yo ap ogmante atravè glòb la. Kòm yo te fè plis efò pou reponn ak règleman resif apre gwo tanpèt yo, gen leson yo dwe aprann nan rejyon divès sou aktivite yo. Li de etid ka soti nan Ostrali ak Pòtoriko sou efò ijans ak repons rapid apre gwo tanpèt ki te fèt nan 2017.

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »