Estrateji Rezilyans RRI a

Kòm enpak chanjman nan klima ogmante, manadjè resif globalman yo rekonèt ke apwòch biznis kòm nòmal yo pa ase ankò pou adapte yo ak menas entèkonekte pandan y ap kontablite pou ensètitid. Sa a te ankouraje mouvman anvè jesyon ki baze sou rezistans (RBM) kòm yon chemen pou repanse plan ak politik lokal yo.  

RRI fè patenarya ak administratè lokal yo pou devlope yon estrateji detèminasyon ki inovatè epi ki entegre nan panse li epi ki bay priyorite pou enplemante solisyon lokal a kout ak alontèm ki pral adrese dirèkteman vilnerabilite resif ak kominote resif la. Yon pwodwi kle nan pwosesis estrateji detèminasyon an se yon plan aksyon lokalman ko-konseye ki priyorite defi ki pi ijan yo fè fas ak tou de resif la ak kominote lokal li yo (egzanp, twòp lapèch, evènman blanchi koray, elatriye). 

Diskisyon sou estrateji rezistans. Foto © Bec Taylor

Diskisyon sou estrateji rezistans. Foto © Bec Taylor

Estrateji rezistans devlope an patenarya ak RRI pataje yon seri prensip komen: 

 • Reflete kontèks inik nan zòn lokal la, enkli kominote, gouvènans, ak ekosistèm resif koray la 
 • Desi nan yon gwo, divès, ak reprezantatif angajman moun ki gen enterè yo 
 • Bay yon platfòm aksesib pou kominote ak moun ki gen enterè yo pou defann rezilyans ak edikasyon 
 • Demontre angajman lidèchip jesyon resif ak moun ki gen enterè yo 
 • Mete yon plan aplikasyon klè pou aksyon priyorite rezistans 
Yon evalyasyon rezistans bay yon konpreyansyon sou risk ak priyorite nan chòk ak estrès. Foto © Hugh Whyte/Oseyan Image Bank

Yon evalyasyon rezistans bay yon konpreyansyon sou risk ak priyorite nan chòk ak estrès. Foto © Hugh Whyte/Oseyan Image Bank

Yon estrateji nan senk etap

Jounal pwosesis estrateji rezistans RRI ak patnè li yo devlope gen senk etap:  

 1. Planifye pwosesis epi etabli gouvènans 
 2. Angaje lajman 
 3. Evalye detèminasyon 
 4. Devlope aksyon 
 5. Finalize estrateji an  

Chak nan senk etap sa yo gen ladan pwosesis jeneral ki ka aplike nan kontèks lokal la epi ki ta dwe dirije pa gwoup lokal divès moun ki gen enterè. 

Etap 1: Planifikasyon Pwosesis ak Etabli Gouvènans

Premye etap la nan pwosesis la se jwenn patnè lokal yo òganize ak aliman sou objektif ak pwosesis pou devlope yon estrateji rezistans, osi byen ke antisipe ak planifikasyon pou travay ki devan yo. Sa gen ladan l kreye yon komite direktè lokal pou sipèvizyon ak pran desizyon, ansanm ak devlope yon plan travay ki reponn ak kontèks inik zòn lokal la. Lè w pran tan pou w planifye pwosesis devlopman estrateji a, sa pral ede ekip lokal la maksimize efò yo epi pwofite travay ki egziste deja pou konstwi rezistans resif.  

Plonje sou yon resif nan Beliz. Foto © Marcus Alamina

Plonje sou yon resif nan Beliz. Foto © Marcus Alamina

Etap 2: Angaje lajman

Objektif etap sa a se pou konsidere ak ki moun ak kijan yon ajans jesyon resif ap chèche kolabore pou asire pwosesis devlopman estrateji rezistans yo entegre opinyon ak angajman divès moun ki gen enterè nan kominote a. 

Angajman moun ki konsène yo se kle pou fonde yon estrateji rezistans nan eksperyans moun ki gen enterè yo, epi pou asire aksyon yo devlope nan estrateji a reponn a bezwen moun ki gen enterè yo. Objektif angajman yo ta dwe devlope pou reponn a bezwen ak istwa chak sit. Angajman efikas pati konsène yo ka etabli etap pou atenn tou de objektif yo, k ap sèvi pou bay planifikatè enfòmasyon ki gen anpil valè epi ogmante solidite rezilta yo, epitou pou konstwi konfyans epi mete baz pou responsablite pataje aksyon yo. 

Ateliers participatifs du grand lagon sud KANAK ELDERS AND MANAGERS PROVINCIAL. KREDIT MATTHIAS BALAGNY

Angajman moun ki gen enterè yo enpòtan pandan tout pwosesis la. Foto © Matthias Balagny

Etap 3: Evalye Rezilyans

Objektif etap sa a se fè yon evalyasyon rezistans nan resif la ak kominote lokal la, ki gen ladan byen kle, defi jesyon aktyèl, chòk ak estrès, ak ki jan entèdepandans ki genyen ant atribi sa yo ta ka afekte resif la ak kominote resif la sou tan. Gen anpil zouti ak metòd pou ede administratè yo fè yon evalyasyon rezistans.  

An konsiltasyon ak ekspè mondyal ak pratik detèminasyon, RRI te devlope yon zouti Microsoft Excel ki baze sou Reef Resilience Assessment (RRA). Zouti RRA a bay yon pwosesis estriktire pou egzamine estati detèminasyon sistèm kle yo an relasyon ak chòk ak estrès ki ka afekte yo. Zouti RRA a se kounye a nan faz pilòt la. Pou yon kopi zouti a, imèl resilience@tnc.org.  

Li enpòtan, kèlkeswa metòd yo itilize a, pou asire ke li fèt lè l sèvi avèk yon konbinezon de revizyon Desktop ak angajman moun ki gen enterè yo, ansanm ak konesans syantifik ak tradisyonèl yo.-rekonèt ke pi bon konpreyansyon nan sistèm lokal la pral soti nan yon konbinezon de opinyon, tou de syantifik ak viv. 

Konbine plizyè sous enfòmasyon rekonèt ke tou de syantifik ak viv yo se antre nesesè. Foto © Paul Chabre

Konbine plizyè sous enfòmasyon rekonèt ke tou de syantifik ak viv yo se antre nesesè. Foto © Paul Chabre

Etap 4: Devlope Aksyon

Travay ki fèt nan chak etap anvan pwosesis la enfòme dirèkteman ki aksyon administratè yo ak patnè yo pral pran pou etabli epi kenbe rezistans kont twoub fiti yo. Aksyon ki pi byen satisfè objektif yo idantifye yo bay tan ak resous ki ra yo bezwen tou priyorite. Etap sa a anjeneral enplike: 

 • Priyorite deklarasyon defi rezistans  
 • Idantifye rezilta yo vle 
 • Idantifye aksyon yo 
 • Priyorite aksyon yo 
RRI BecTaylor Oct22 0020 D4A07421

Atelye rezistans nan Western Australia. Foto © Bec Taylor

Etap 5: Finalize estrateji a

Etap final la se entegre yon estrateji detèminasyon ki enspire ak aksyonab ki atikile yon vizyon pou avni sistèm Reef la, tradwi defi rezistans yo an objektif, epi ki sipòte pa aksyon pou kondwi rezilta rezistans. Pandan ke gen prensip komen nan planifikasyon ki baze sou rezistans, ki dekri pi wo a, yon estrateji rezistans bezwen reponn a kontèks espesifik, defi, ak opòtinite nan chak resif ak kominote. 

RBM_logobanner

pporno youjizz xxx pwofesè xxx Sèks
Translate »