Pendekatan Bersepadu Lain

Usaha pengurusan telah tertumpu pada baik produktiviti (pengurusan sumber) atau pemuliharaan (perlindungan keanekaragaman hayati). Walau bagaimanapun, keadaan semasa - dipanggil krisis oleh beberapa pakar ref - menuntut pendekatan yang lebih holistik dan integratif terhadap pengurusan terumbu karang yang juga termasuk para pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan.

Bahagian-bahagian berikut memperkenalkan beberapa pendekatan bersepadu lain untuk pengurusan selain RBM yang dapat membantu para pengurus menangani interdependensi kompleks dalam sistem terumbu karang dan mengimbangi keperluan jangka pendek masyarakat dengan mandat jangka panjang untuk kemampanan.

ekosistem terumbu karang

Ekosistem terumbu melangkaui sempadan fizikalnya untuk memasukkan habitat jiran yang mana ia berinteraksi, terutamanya katil rumput laut, lagun belakang dan bakau yang menyediakan tapak semaian ikan yang penting. Semua habitat yang dikaitkan ini mesti dipertimbangkan dan diurus sebagai bahagian unit berfungsi tunggal. Foto © Stephanie Wear / TNC

Pengurusan berasaskan ekosistem (EBM) adalah pendekatan pengurusan bersepadu yang menganggap keseluruhan ekosistem, termasuk manusia. EBM mempertimbangkan kesan kumulatif dan interaksi aktiviti manusia di seluruh ekosistem. Walaupun terdapat banyak definisi EBM, matlamatnya dapat dinyatakan dengan ringkas: untuk mengekalkan ekosistem dalam keadaan yang sihat, produktif, dan berdaya tahan sehingga dapat memberikan layanan yang dikehendaki dan dibutuhkan manusia. EBM dicirikan dengan penekanan pada perlindungan struktur ekosistem, fungsi dan proses utama, bukan sekadar beberapa spesies utama atau penunjuk keadaan sistem. Ia juga berasaskan tempat kerana ia memberi tumpuan kepada ekosistem tertentu dan pelbagai aktiviti yang mempengaruhinya. EBM secara eksplisit menyumbang kepada kesalinghubungan antara sistem, seperti antara udara, darat dan laut, dan bertujuan untuk mengintegrasikan perspektif ekologi, sosial, ekonomi dan institusi, mengiktiraf saling ketergantungan yang kuat. Pengurusan berasaskan ekosistem dibina di sekitar lapan unsur teras: ref 

 • Sustainability - Mengekalkan perkhidmatan ekosistem melalui generasi akan datang.
 • Anda - Matlamat terukur yang menentukan proses dan hasil masa depan.
 • Model dan pemahaman ekologi bunyi - Penyelidikan di semua peringkat organisasi ekologi memberi pemahaman mengenai proses dan interaksi bersilang.
 • Kerumitan dan keterkaitan - Kepelbagaian biologi dan kerumitan struktur mengukuhkan ekosistem daripada gangguan dan penyesuaian sokongan kepada perubahan jangka panjang.
 • Watak dinamik ekosistem - Perubahan dan evolusi yang wujud dalam ekosistem, dan pendekatan EBM memberi tumpuan kepada proses sistem daripada bertujuan untuk mengekalkan keadaan sistem partikulat.
 • Konteks dan skala - Proses ekosistem beroperasi di atas pelbagai skala dan skala temporal, supaya tingkah laku sistem sangat kontekstual. Pendekatan EBM perlu dirancang untuk keadaan setempat tertentu.
 • Manusia sebagai komponen ekosistem - Pengurusan ekosistem mengiktiraf pengaruh manusia terhadap ekosistem, dan sebaliknya.
 • Kesesuaian dan akauntabiliti - Memahami fungsi dan tingkah laku ekosistem berkembang, dan keputusan sering dibuat dengan pengetahuan yang tidak lengkap. Pengurusan mesti dilihat sebagai hipotesis yang akan diuji dan dipertingkatkan dalam pendekatan pembelajaran yang berterusan.
pendekatan ekosistem

Keperluan untuk pertimbangan isu alam sekitar dan ekosistem yang lebih luas dalam perikanan telah diakui. Foto © Ned Deloach / Marine Photobank

Pendekatan Ekosistem untuk Pengurusan Perikanan (EAFM) menganjurkan pendekatan holistik untuk pengurusan sumber yang mengakui penyelenggaraan fungsi dan perkhidmatan ekosistem sebagai objektif utama untuk pengurusan perikanan. EAFM berkongsi banyak prinsip dengan pengurusan berasaskan ekosistem (EBM), tetapi dengan fokus khusus pada pengurusan penggunaan sumber perikanan. EAFM secara terang-terangan mengintegrasikan kumpulan manfaat perikanan yang lebih luas yang berasal dari ekosistem ke dalam pertimbangan pengurusan, termasuk penggunaan sumber laut yang lain - yang sering bertentangan -. Ia juga mempunyai fokus kuat untuk memasukkan ketidakpastian, kebolehubahan, dan perubahan yang diramalkan dalam pengurusan perikanan. EAFM melibatkan pendekatan pencegahan yang merangkumi keseluruhan sistem, dan bukannya didorong oleh tujuan sederhana untuk memaksimumkan penuaian spesies sasaran. Pendekatan ekosistem sangat meningkatkan penyelarasan dalam objektif pengurusan antara perikanan dan pemuliharaan terumbu, yang berpotensi memungkinkan untuk pendekatan kolaboratif dengan fokus bersama untuk membangun ketahanan terumbu.

perikanan

Objektif pemuliharaan kepelbagaian biologi dan perikanan boleh disepadukan dalam satu rangka kerja perancangan. Foto © Chris Seufert

Kemunculan EAFM mewujudkan banyak peluang bagi pengurus terumbu karang untuk bekerjasama dengan pengurus perikanan dalam pemuliharaan ekosistem terumbu karang. EAFM semakin terkenal dan semakin diguna pakai dalam dasar perikanan negara. Ini adalah pendekatan asas kepada pengurusan perikanan yang dianjurkan oleh Pertubuhan Makanan dan Pertanian (FAO) Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk mematuhi Kod Etika FAO untuk Perikanan yang Bertanggungjawab. FAO telah mengenalpasti prinsip-prinsip berikut untuk EAFM:

 • Perikanan harus diuruskan untuk menghadkan impak mereka terhadap ekosistem sejauh mungkin.
 • Hubungan ekologi di antara spesies yang dituai, bergantung, dan yang berkaitan harus dikekalkan.
 • Langkah pengurusan sepatutnya bersesuaian merentasi seluruh taburan sumber (merentasi bidang kuasa dan rancangan pengurusan).
 • Pendekatan pencegahan harus diterapkan kerana pengetahuan tentang ekosistem tidak lengkap.
 • Tadbir urus harus memastikan kesejahteraan dan ekuiti manusia dan ekosistem.

EAFM merangkumi empat langkah perancangan utama:

 1. Permulaan dan skop - Langkah ini meminta pengurus: Apa yang akan anda uruskan dan matlamat apa yang anda mahu capai?
 2. Pengenalpastian aset, isu, dan keutamaan - Langkah ini memerlukan pengurus untuk mengenal pasti semua isu berkaitan perikanan dan menentukan siapa mereka yang memerlukan campur tangan pengurusan langsung bagi perikanan untuk mencapai objektifnya.
 3. Pembangunan sistem EAFM - Langkah ini berfungsi untuk menentukan kumpulan pengurusan yang paling sesuai dan pengaturan institusi yang diperlukan untuk mencapai matlamat.
 4. Penginstitusian, pemantauan, dan penilaian prestasi - Langkah ini menetapkan sistem pengurusan baru dan mengkaji semula prestasinya.
pengurusan pantai bersepadu

Mengintegrasikan keperluan ekosistem pesisir, manusia dan proses semulajadi boleh menghasilkan pelan Rangkaian MPA yang berjaya. Foto © Stephanie Wear / TNC

Terumbu karang sering berlaku di kawasan pantai yang kompleks dan sangat saling berkaitan. Aktiviti dalam zon pesisir (contohnya, pembangunan bandar, pertanian, dan pengurusan sungai) boleh menjadi pengaruh besar terhadap kesihatan terumbu karang. 

Pengurusan zon pantai (CZM), juga dikenali sebagai pengurusan zon pantai bersepadu (ICZM), merupakan proses tadbir urus yang dapat membantu para pengurus terumbu karang memastikan pembangunan dan pelan pengurusan untuk zon pesisir menggabungkan tujuan alam sekitar dan sosial yang berkaitan dengan terumbu karang. CZM menyediakan rangka kerja perundangan dan institusi yang bertujuan untuk menyokong usaha untuk memaksimumkan faedah yang disediakan oleh zon pesisir, termasuk terumbu karang, sambil meminimumkan konflik dan kesan berbahaya aktiviti antara satu sama lain, sumber dan alam sekitar.ref Ciri-ciri utama proses CZM ialah mereka melibatkan penyertaan aktif oleh mereka yang terlibat dalam pengurusan zon pantai dan keputusan perancangan, dan mereka adalah antara disiplin dan antara sektor.

CZM sering dicapai melalui pendekatan perancangan spasial, dan dalam hal ini, ia dapat banyak persamaan dengan perancangan spasial laut (MSP). CZM juga boleh merangkumi kawasan daerah aliran sungai (tadahan sungai), dan oleh itu dapat tumpang tindih dengan DAS atau pengurusan 'ridge-to-reef'. Walau bagaimanapun, secara amnya, CZM hampir terhad kepada habitat dan bentuk bumi yang mudah diiktiraf sebagai 'pantai', dengan definisi spatial yang kerap menyelaraskan sempadan pentadbiran atau bidang kuasa.

Strategi untuk pendekatan CZM untuk melindungi terumbu karang termasuk:

 • Tentukan sama ada prinsip tradisional atau langkah pengurusan sumber wujud dan sama ada pelaksanaannya yang sesuai dapat meningkatkan pengurusan sumber pantai.
 • Melibatkan masyarakat tempatan untuk mengekstrak pengetahuan anekdotal dan tradisional, untuk melibatkan pihak berkepentingan tempatan dalam perancangan dan pelaksanaan dasar, dan untuk mewujudkan sokongan tempatan untuk dasar pengurusan pantai.
 • Persekitaran pantai, sumber dan program persediaan untuk belajar, meningkatkan kesihatan, dan mengurus persekitaran pesisir dengan lebih baik.
 • Tentukan matlamat jangka pendek dan jangka panjang yang memanggil pembangunan pantai selaras dengan pemeliharaan alam sekitar dan mencipta strategi untuk pengurusan zon pantai.
 • Mewujudkan dan menguatkuasakan rangka kerja perundangan dan institusi yang kuat, termasuk insentif ekonomi untuk mengukuhkan tingkah laku dan hasil yang diinginkan.
 • Mewujudkan kawasan pengurusan pantai yang pesat dan perkongsian di peringkat tempatan, serantau dan kebangsaan.
 • Menubuhkan Kawasan Perlindungan Marin (MPA), termasuk rizab tidak ada, untuk melindungi, memelihara dan mengurus secara berkala spesies dan ekosistem nilai istimewa (termasuk spesies dan habitat terancam).
 • Melaksanakan Penilaian Kesan Alam Sekitar (EIAs) bagi semua projek pembangunan di bahagian daratan dan akuatik zon pesisir.
 • Menilai dan memantau bahan pencemar dalam tiang air dan merancang kawalan pencemaran.
perancangan ruang dengan komuniti

Para saintis, agensi dan organisasi semakin menggunakan pendekatan perancangan sistematik untuk mengenal pasti di mana dan bagaimana memperuntukkan usaha dalam pemuliharaan dan pengurusan, khususnya di peringkat serantau. Foto © Mark Godfrey / TNC

Perancangan spasial laut (MSP) adalah pendekatan terkoordinasi untuk menentukan di mana kegiatan manusia terjadi di lautan untuk meminimumkan konflik di antara pihak berkepentingan, memaksimumkan faedah yang diterima orang dari lautan, dan membantu menjaga habitat laut yang sihat. MSP telah didefinisikan sebagai "proses menganalisis dan memperuntukkan bahagian-bahagian ruang laut tiga dimensi untuk penggunaan khusus, untuk mencapai objektif ekologi, ekonomi dan sosial yang biasanya ditentukan melalui proses politik". Hasil utama dari proses MSP ref biasanya merupakan rancangan atau visi yang komprehensif untuk wilayah laut, termasuk perancangan pelaksanaan dan pengurusan. MSP biasanya merupakan pendekatan yang digunakan untuk mencapai tujuan pengurusan berasaskan ekosistem (EBM) dan pengurusan zon pesisir (CZM).

Beberapa faedah menggunakan MSP sebagai alat untuk mencapai EBM dan CZM termasuk:

 • Menyatakan objektif sosial, budaya, ekonomi dan alam sekitar dengan pendekatan holistik
 • Mengintegrasikan objektif marin (kedua-duanya antara dasar dan antara tahap perancangan yang berbeza)
 • Memperbaiki pemilihan tapak untuk pembangunan atau pemuliharaan; pendekatan yang lebih strategik dan proaktif yang memberikan faedah jangka panjang
 • Menyokong pengurusan yang diselaraskan pada skala ekosistem serta bidang kuasa politik
 • Mengurangkan konflik antara kegunaan di kawasan marin
 • Mengurangkan risiko aktiviti marin yang merosakkan ekosistem marin termasuk pertimbangan kesan kumulatif yang lebih baik

10 Langkah yang Disyorkan oleh UNESCO untuk Perancangan Ruang Marin

 • Langkah 1: Menentukan keperluan dan mewujudkan otoritas
 • Langkah 2: Mendapatkan sokongan kewangan
 • Langkah 3: Menguruskan proses (pra-perancangan)
 • Langkah 4: Mengadakan penyertaan pihak berkepentingan
 • Langkah 5: Menentukan dan menganalisis keadaan yang ada
 • Langkah 6: Menentukan dan menganalisis keadaan masa depan
 • Langkah 7: Membangun dan meluluskan pelan pengurusan ruang
 • Langkah 8: Melaksanakan dan menguatkuasakan pelan pengurusan ruang
 • Langkah 9: Memantau dan menilai prestasi
 • Langkah 10: Menyesuaikan proses pengurusan spatial marin

 
Proses MSP dapat membantu menyelesaikan beberapa cabaran terbesar yang berkaitan dengan penggunaan 'sumber terbuka' atau 'umum' penggunaan sumber laut (dan berlebihan!). Bagaimanapun, untuk menjadi berkesan, MSP perlu dilaksanakan dengan komitmen yang kuat untuk proses, penglibatan, dan susulan. MSP mestilah proses berulang yang berterusan yang merangkumi penyertaan pihak berkepentingan yang membawa kepada hasil pengurusan.

 

pporno youjizz xmxx. cikgu xxx Seks
Translate »