Integratie in nationaal beleid

Luchtmening van ertsader en mangrove in Pohnpei, Micronesië. Foto © Jez O'Hare

Landen proberen hun uitstoot van broeikasgassen (BKG) in toenemende mate te verminderen en bij te dragen aan de beperking en aanpassing van de klimaatverandering door het beschermen en herstellen van blauwe koolstofecosystemen. In het afgelopen decennium is vooruitgang geboekt om de integratie van het blauwe koolstofecosysteem in nationaal en subnationaal beleid te ondersteunen. Krachtens de Overeenkomst van Parijs komen verzachtende en aanpassingsmaatregelen in aanmerking voor opname in de nationaal vastgestelde bijdrage (NDC's) van elk land.

Een analyse van de door 163 ingediende NDC's toonde aan dat 28-landen een verwijzing naar wetlands in de kustgebieden opnemen in termen van mitigatie en 59-landen kustecosystemen en de kustzone opnemen in hun aanpassingsstrategieën. ref

Het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (UNFCCC) heeft een aantal mechanismen voor landen om geplande acties en voortgang bij het aanpakken van klimaatverandering te rapporteren. Naast de NDC's kunnen landen blauwe koolstofecosystemen opnemen in hun nationale adaptatieplannen (NAP's), nationale adaptatieprogramma's van acties (NAPA's) en Nationally Appropriate Mitigation Actions (NAMA's).

Beperking van NDC-kansen - Nationale BKG-inventarissen

Om concrete beleids- en beheersreacties te ontwikkelen en om rigoureuze cijfers te geven in nationale en mondiale broeikasgasrekeningen, moeten blauwe koolstofecosystemen worden opgenomen in de officiële broeikasgasinventarissen die landen indienen in het kader van de UNFCCC. Een belangrijke kans is dat landen kustmoerassen opnemen in nationale koolstofvoorraden (zie voor nadere informatie het IPCC 2013 Wetlands Supplement, dat boekhoudmethoden voor broeikasgassen in het binnenland en langs de kust biedt en de opname van emissies en verwijderingen uit deze ecosystemen in nationale BKG-inventarissen ondersteunt) . Door deze ecosystemen op te nemen in nationale inventarissen, zal het mitigatiepotentieel van blauwe koolstofecosystemen worden geïntegreerd in de beoordeling van de mondiale vooruitgang bij het bereiken van de doelen van de Overeenkomst van Parijs via het wereldwijde voorraadproces.

Mangroven in bosmechanismen

Mangrove-instandhoudings- en herstelinspanningen kunnen worden opgenomen in UNFCCC-bosmechanismen zoals REDD + en als onderdeel van LULUCF-activiteiten als een land mangroven als een bos definieert. Als bodems een belangrijke bron of sink zijn, zoals gedefinieerd met behulp van IPCC-sleutelcategorieanalyse, zoals in mangrovebossen, zal ook bodem-koolstof worden opgenomen in de boekhoudmethoden van REDD + of LULUCF.

Mangrovebosbehoud en -restauratie kunnen worden opgenomen in REDD + -projecten. Foto © Tim Calver

Mangrovebosbehoud en -restauratie kunnen worden opgenomen in REDD + -projecten. Foto © Tim Calver

NAMA

NAMA's (Nationally Appropriate Mitigation Actions) zijn kansen voor ontwikkelingslanden om klimaatmitigatieprojecten uit te voeren die ook gericht zijn op sociale voordelen. NAMA's omvatten blauwe koolstofinspanningen bij veranderingen in landgebruik, instandhouding en herstel in kustecosystemen. Gezien de vele sociale voordelen van kustmoerassen, zijn deze ecosystemen goed gepositioneerd om te worden opgenomen.

Aanpassing NDC-kansen - NAP's/NAPA's

Nationaal adaptatieprogramma's voor actie (NAPA's) bieden een proces om te reageren op dringende en onmiddellijke behoeften van de minst ontwikkelde landen (MOL's) om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Met nationale adaptatieplannen (NAP's) kunnen partijen aanpassingsbehoeften op middellange en lange termijn identificeren en strategieën en programma's ontwikkelen en uitvoeren om aan die behoeften tegemoet te komen. Kustwateren worden al door veel partijen overwogen in hun NAP's / NAPA's.

Zie sectie 4 van voor meer informatie over blauwe koolstof in andere UNFCCC-mechanismen opent in een nieuw vensterCoastal Blue Carbon Ecosystems: kansen voor nationaal bepaalde bijdragen.

Stappen om blauwe koolstof in te voegen opent in een nieuw vensternationale mitigatie van klimaatveranderingopent pdf-bestand inspanningen zijn:

  • Ontwikkel nationale blauwe koolstofactieplannen, waarin specifieke nationale omstandigheden, kansen, behoeften en limieten worden geschetst
  • Nationale koolstofbeoordelingen en ecologische en sociaaleconomische beoordelingen van blauwe koolstofecosystemen uitvoeren
  • Voer nationale kosten-batenanalyses uit met inbegrip van blue carbon-activiteiten in nationale strategieën voor de beperking van klimaatverandering
  • ID-voordelen van koolstofgerelateerde financieringen en activiteiten in kustgebieden
  • Capaciteit opbouwen op het gebied van technische, beleidsmatige en institutionele aspecten van emissies en verwijderingen van blauwe koolstofputten en reservoirs
  • Doe gemeenschapsbewustzijnsactiviteiten

De huidige uitdagingen van de integratie van blauwe koolstofecosystemen in nationaal beleid omvatten de onvolledige gegevens over koolstofvoorraden, emissies en verwijdering, en momenteel houden zeegrassen buiten elk rapportage-, boekhoud- of NDC-kader. ref Ondersteuning door groepen zoals de opent in een nieuw vensterBlue Carbon Initiative en opent in een nieuw vensterInternationaal partnerschap voor Blue Carbon helpen om koolstofarme ecosystemen beter te integreren in nationaal beleid.

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »