Watervervuiling

Vis Aquacultuur @TNC

De waterkwaliteit rond viskooien is een zeer belangrijke factor voor de algehele gezondheid van ecosystemen en het operationele succes van de kwekerij. Voor gevoede soorten zoals vinvissen kan overtollig voer veranderen in opgeloste stikstof en fosfor en gevolgen hebben voor benthische gemeenschappen. Gevoelige habitats zoals koraalriffen, zeegrassen en mangroven kunnen ook worden beschadigd door overtollige voedingsstoffen in het water, die algenbloei kunnen stimuleren.

Grotere aantallen / dichtheden van viskooien hebben een grotere kans op waterdegradatie. Hoewel sommige gebieden in staat zijn om een ​​kleiner aantal kooien te ondersteunen zonder negatieve gevolgen voor het water, kan het verhogen van het aantal kooien of het opslaan van hogere dichtheden van vis overtollige voedingsstoffen creëren die de nabije omgeving niet duurzaam kan opnemen. Bij een overschot kunnen deze nutriënten mogelijk schadelijke effecten veroorzaken, in de vorm van algengroei en eutrofiëring, die nu een groot deel van de kustwateren wereldwijd treft. Als algemeen principe is het belangrijk om het aantal kooien te beperken in kleine gebieden waar de vrijkomende stikstof en fosfor schadelijk kunnen zijn voor het lokale ecosysteem.

Het is ook belangrijk op te merken dat, behalve in plaatselijke voorbeelden, aquacultuur over het algemeen niet de belangrijkste bron van nutriënten of oorzaak van eutrofiëring in kustwateren is. Landbouw en afvoer uit bevolkte gebieden dragen over het algemeen het meest bij aan eutrofiëring. In sommige omstandigheden heeft de aquacultuur echter een belangrijke rol gespeeld en heeft aangetoond dat het tot 10% bijdraagt ​​aan de stikstofbelasting en 26% aan de fosforbelasting op afzonderlijke locaties. ref

Waterkwaliteitseffecten van slecht gelegen visaquacultuur. Afbeelding © Michael L. Webe, SeaWeb Aquaculture Clearing House

 

Diepte zeebodem

Een algemeen aanvaarde diepte voor kooien voor mariene vinvissen is ten minste tweemaal de diepte van de bodem van de kooi om minimale effecten op de waterkwaliteit, het bentische milieu en gevoelige habitats te hebben. Deze aanbevolen diepte is afhankelijk van lokale habitats en andere factoren. Met een lagere stroomsterkte zal een grotere diepte het mogelijk maken dat meer effluent stroomafwaarts wordt getransporteerd en in het milieu wordt afgevoerd. Afhankelijk van de bentische omgeving, moeten verschillende verankeringssystemen worden geëvalueerd om de juiste kooiinstallatie mogelijk te maken. ref Een goede planning tijdens de selectie van de locatie en het kooitype is essentieel bij het bepalen van gebieden met de juiste zeebodem diepte.

Aanbevelingen

 • Site boerderijen minstens tweemaal de diepte van de bodem van de kooi (20-60 m)
 • Terreinboerderijen in gebieden met grotere stroming (05 - 2 m/s) en circulatie

 

Nabijheid van gevoelige habitats

Een algemeen aanvaardbare afstand tot koralen is 200 meter om minimale gevolgen te hebben voor de waterkwaliteit, het bodemmilieu en kwetsbare habitats. Deze aanbevolen afstand is afhankelijk van lokale habitats en andere factoren en wordt als een conservatieve schatting beschouwd. Als kooien zich direct op koraalriffen of zeegrassen en in ondiepe gebieden bevinden, kunnen kooien het zonlicht dat het koraal of zeegras bereikt, belemmeren en de fotosynthese beïnvloeden. Zelfs als riffen en zeegras stroomafwaarts van de kooien zijn, is het noodzakelijk om de snelheid van de stroming te evalueren om te bepalen of het afvalwater deze omgevingen zal bereiken en een negatieve invloed zal hebben op deze omgevingen. Mangroven zijn ook belangrijke habitats voor rifdieren omdat ze beschutting en kraamkamers bieden. Kooien mogen niet in mangrovegebieden worden geplaatst, omdat de accumulatie van voedingsstoffen het ecosysteem negatief kan beïnvloeden. Evenzo moet een proactieve planning en regelmatige monitoring plaatsvinden om te evalueren of er stroom van kooien naar mangrovegebieden stroomt en, zo ja, de mangroven de extra voedingsstoffen kunnen opnemen. ref

Aanbevelingen

 • Site-boerderijen op minstens 200 meter van koraalriffen, mangroven en gevoelige habitats. Controleer en volg de plaatselijke voorschriften, aangezien deze mogelijk meer bescherming bieden.
 • Neem deel aan niet-maritieme off-site visverwerking om te voorkomen dat overtollig visafval in het water valt
 • Overweeg het gebruik van opent in een nieuw venstergeïntegreerde multitrofe aquacultuur, zoals de co-cultuur van zeewieraquacultuur om overtollige nutriënten in het omringende water te verminderen

 

Draagvermogen

Het concept dat verschillende aquatische milieus een bepaalde drempel van het totale visgewicht duurzaam kunnen ondersteunen, staat bekend als draagvermogen. Als die draagkrachtdrempel wordt overschreden, kunnen er negatieve effecten optreden die de waterkwaliteit en nabijgelegen habitats in gevaar kunnen brengen. Er zijn veel verschillende methoden en complexe modellen die de draagkracht van een omgeving en daarmee het totale aantal kooien en vissen dat de omgeving kan ondersteunen, kunnen verklaren en voorspellen. Het is belangrijk om te begrijpen dat het draagvermogen per locatie verschilt, afhankelijk van vele factoren, zoals stroming, natuurlijke spoeling, diepte, enz.

Hoewel het uitvoeren van een draagkrachtonderzoek/het maken van een locatiespecifiek model een van de meest nauwkeurige manieren is om de draagkracht te beoordelen, zijn deze modellen vaak duur en vereisen ze complexe datasets die mogelijk niet direct beschikbaar zijn. Als zodanig zijn er enkele landen die alternatieve manieren hebben gebruikt om limieten vast te stellen voor de hoeveelheid aquacultuur die in het waterlichaam kan plaatsvinden, zoals het instellen van een maximumpercentage van het waterlichaam dat kan worden gebruikt voor gevoede aquacultuur of het plaatsen van voorwaarden op minimale afstand tussen boerderijen. Diepte, stroming, getijden, voersoort, voerhoeveelheid en geselecteerde soorten zijn factoren die de draagkracht van een gebied beïnvloeden. ref

Aanbevelingen

 • Voer indien mogelijk een studie of model van de draagkracht uit om de algehele effecten op de waterkwaliteit en de bovengrenzen voor het aantal kooien / vissen in een zeegebied te helpen bepalen
 • Als een studie of model van de draagkracht niet mogelijk is, overweeg dan om alternatieve voorwaarden in te stellen (bijv. Een minimumafstand tussen boerderijen) om ervoor te zorgen dat het aantal viskooien de natuurlijke limieten van het waterlichaam niet overschrijdt.
 • Controleer op voedingsstoffen, waterkwaliteit en algenbloei

 

Waterstromen en circulatie

Getijdenstromen en -stromen zijn een belangrijk aspect bij het plaatsen van voorgestelde kooien. Binnenwaartse getijden kunnen kooivoedingsstoffen dichter bij de kust en naar mangroven, estuaria en gebieden met dichtere populaties transporteren, terwijl uitgaande getijden afvalwater naar de open oceaan kunnen transporteren. Stromingen verwijderen voedingsstoffen uit het kooigebied en zorgen ervoor dat zuurstofrijk zeewater door de kooi kan stromen en de benodigde zuurstof voor de groeiende vissen levert. Als alternatief zullen viskooien zonder stroming of voldoende getijden stilstaan ​​en niet goed doorspoelen. Het is belangrijk om het getij en de huidige geschiedenis te observeren om te kunnen voorspellen hoe goed voorgestelde gebieden in staat zullen zijn om de aquacultuurproductie van vis te ondersteunen. ref

Aanbevelingen

 • Terreinboerderijen in gebieden met grotere stromingen (05 - 2 m/s) en circulatie
 • Vermijd indien mogelijk het gebruik van chemicaliën en antibiotica
 • Gebruik niet-chemische reinigingsmethoden om kooien schoon te maken en te onderhouden
 • Als u chemicaliën gebruikt, moet u een actieplan opstellen om te reageren op eventuele lekkages van chemicaliën, inclusief de overheidsinstanties die op de hoogte moeten worden gebracht

 

Controle

Milieumonitoring moet plaatsvinden om te bepalen of de boerderij van invloed is op de waterkwaliteit. Deze monitoring omvat idealiter totale zwevende deeltjes, watertemperatuur, opgeloste zuurstof, zoutgehalte, stikstof (ammoniak, nitraat, nitriet), fosfor, silicaten, chlorofyl en pH. Monitoring moet ten minste het meten van opgeloste zuurstof en ammoniak omvatten. ref Het is belangrijk om deze waterkwaliteitsparameters op verschillende locaties rond de kooi te bewaken om te bepalen hoeveel de kooi invloed heeft op de lokale wateren.

Aanbevelingen

 • Stel een nulmeting op en stel limieten vast voor nutriënten en waterkwaliteit. Hoewel idealiter een reeks factoren moet worden beoordeeld, zijn het vaststellen van een basislijn en het stellen van limieten voor opgeloste zuurstof en ammoniak essentieel voor het kweken van zeevissen.
 • Schrijf en volg een monitoringplan om gevoelige mariene habitats zoals koralen, zeegrassen en mangroven te beschermen
 • Zorg ervoor dat landbouwschepen die worden gebruikt om de boerderij te besturen of te bewaken, worden onderhouden om lekken of morsen van benzine of olie te voorkomen

 

pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »