Managing voor Ocean Verzuring

Hurricanes. Foto © NOAA
zeegras

Zeegrasvelden in de buurt van koralen kunnen een lokale buffer vormen tegen de effecten van oceaanverzuring. Dit komt doordat zeegrassen via fotosynthese CO2 opnemen in de waterkolom en de verzadigingstoestand van aragoniet verhogen, waardoor de effecten van oceaanverzuring op lokale schaal kunnen worden gecompenseerd. Foto © Katie Laing

oceaanverzuring (OA) is een van de meest ernstige bedreigingen voor de lange termijn voor ecosystemen van koraalriffen en zal deze eeuw voortduren, ongeacht de voortgang bij het verminderen van de uitstoot als gevolg van de hoeveelheid kooldioxide die al in de atmosfeer aanwezig is.

Oceaanverzuring vermindert de beschikbaarheid van carbonaat-ionen die veel organismen - zoals koralen en weekdieren - nodig hebben om skeletten en schelpen te bouwen. Voor koraalriffen is de meest zorgwekkende implicatie van verzuring door de oceaan die van de oceaan effecten op koraalgroei, koraalalgen en snelheden van chemische erosie van rifsubstraat, wat aanzienlijke gevolgen kan hebben voor de afhankelijke visgemeenschappen.

Momenteel omvat de beste begeleiding voor het beheer van oceaanverzuring het prioriteren van het management bij het beschermen van natuurlijke refugia en het beheren van lokale stressoren op riffen. Managementstrategieën die deze beschermen 'natuurlijke refugia'van andere stress kan helpen riffen omgaan met voorspelde veranderingen in klimaat en oceaan chemie. Kenmerken die kunnen aangeven dat habitats minder kwetsbaar zijn voor verzuring door de oceaan, zijn onder meer: ref

 • Carbonaatrijke gebieden, zoals verhoogde riffen en kalksteeneilanden, uitgestrekte rifflats, patch reef / coral head-complexen en carbonaat sedimentafzettingen
 • Rifcomplexen met een hoge diversiteit die goed worden doorgespoeld door oceaanwater. De toevoer van vers oceanisch water brengt hogere totale alkaliteit en verzadigingstoestanden met zich mee die de bouw van riffen en schelpen ondersteunen
 • Zeegrasvelden in de buurt van koralen. Deze kunnen een kortdurend lokaal bufferend effect bieden voor aangrenzende koraalriffen omdat zeegrassen opgelost CO kunnen verminderen2 ref

MANAGEMENTGELEIDING

Ontwerp MPA's die rekening houden met OA

Naarmate de wetenschap zich ontwikkelt, is het voor managers belangrijk om geselecteerde voorbeelden van koraalrifgebieden te ontwerpen in een verscheidenheid aan oceaanchemie en oceanografische regimes (bijvoorbeeld hoge en lage pH en aragonietverzadigingstoestand; gebieden met hoge en lage variabiliteit van deze parameters) voor opname in MPA's. Dit verhoogt de kans op het beschermen van koralen die zijn aangepast aan een verscheidenheid van pH-omstandigheden en verspreidt het risico dat overleving van het koraalsoorten wordt aangetast door oceaanverzuring.

Vermindering van stressoren die de verzuringsomstandigheden van de oceaan verergeren - Managers kunnen de veerkracht van riffen ondersteunen door andere stressoren te verminderen die van invloed zijn op mariene ecosystemen (bijvoorbeeld afnemende waterkwaliteit, vervuiling van de kust en overbevissing van belangrijke soorten en functionele groepen, zoals herbivoren). Dergelijke inspanningen zullen waarschijnlijk mariene organismen helpen hun middelen te richten op groei, verkalking en reproductie in plaats van op het herstellen van schade. ref Meer in het bijzonder is het verminderen van vervuilende bronnen op het land (bijv. Afvloeiing van voedingsstoffen en sedimentatie) een belangrijke benadering voor het aanpakken van verzuring in kustwateren, omdat nutriënten zoals fosfor en stikstof en op het land gebaseerde koolstofinputs de zuurgraad van kust- en oceaangebieden kunnen verhogen. wateren. ref Een belangrijke strategie om de verzuring van de oceaan tegen te gaan, is het versterken van bestaande milieuwetgeving (bijv. De Amerikaanse Clean Water Act) om afvloeiing en daarmee samenhangende verontreinigende stoffen te beperken, kusterosie onder controle te houden en emissiegrenswaarden voor verontreinigende stoffen zoals stikstofoxide en zwaveloxide te handhaven. ref

Onderzoeken en toepassen van innovatieve interventies die waar mogelijk de effecten van oceaanverzuring verminderen - Er moeten directe interventies worden onderzocht die de effecten van oceaanverzuring mogelijk verzachten. Deze benaderingen kunnen geo-engineeringbenaderingen en bio-buffering omvatten. ref De geografische schaal, het tijdskader en de economische en ecologische kosten en baten van deze interventies moeten echter verder worden onderzocht voordat ze kunnen worden geïmplementeerd.

Onderzoeksprioriteiten aanmoedigen om verzuring door de oceaan op te nemen in de planning en het beheer van de natuur - Managers spelen een belangrijke rol bij het aanmoedigen van onderzoek met directe instandhouding door samenwerking met onderzoeksinstellingen of het ondersteunen van dergelijke partnerschappen. Dergelijke prioriteiten omvatten: 1) tot vaststelling van een basislijn voor de koolstofchemie van de oceaan; 2) vaststellen van ecologische basislijnen; 3) bepalen van soort / habitat / gemeenschapsgevoeligheid voor oceaanverzuring; 4) projecteert veranderingen in zeewatercarbonaatchemie; en 5) identificeren mogelijke synergistische effecten van meerdere stressoren. ref Het zal ook belangrijk zijn om sociaaleconomisch onderzoek naar de gevolgen van oceaanverzuring, de geplande timing van effecten en de manieren om het aanpassingsvermogen en de veerkracht van sociaaleconomische systemen te vergroten, aan te moedigen in het licht van de veranderende oceaanchemie. ref

Het verminderen van de effecten van verzuring door de oceaan - Het implementeren van nationaal of wereldwijd beleid om de mondiale CO2-uitstoot drastisch te verminderen, is de meest cruciale stap in de richting van het verminderen van de effecten van verzuring door de oceaan. De dia's hieronder bevatten hoogtepunten uit twee Verklaringen over de verzuring van de oceaan: de Verklaring van Honolulu en de Verklaring van Monaco.

COA_HonoluluDoc_tinyAls antwoord op de urgente uitdaging van oceaanverzuring organiseerde The Nature Conservancy in augustus 2008 een workshop voor oceaanexperts in Honolulu, Hawaii. Aan de workshop namen koraalrifmanagers, oceanografen, klimaatexperts en zeewetenschappers deel. Het doel van de workshop was om de basis te ontwikkelen voor aanpassingsstrategieën die mariene managers kunnen implementeren om de effecten van oceaanverzuring aan te pakken.

Het laatste workshoprapport, genaamd  opent in een nieuw vensterThe Honolulu Declaration on Ocean Acidification and Reef Managementopent pdf-bestand , schetst een reeks beleids- en managementpraktijken die de initiële en urgente stappen zullen leiden die nodig zijn om koraalriffen de beste kans te geven om met verzuring door de oceaan om te gaan. ref

De Verklaring benadrukt dat twee belangrijke strategieën dringend en gelijktijdig moeten worden uitgevoerd om de gevolgen van klimaatverandering te verzachten en de waarde van koraalrifsystemen te beschermen:

 1. Beperk de uitstoot van fossiele brandstoffen
 2. Bouw de veerkracht van tropische mariene ecosystemen en gemeenschappen om hun vermogen om zich te verzetten tegen en te herstellen van de gevolgen van de klimaatverandering te maximaliseren

De volgende managementaanbevelingen zijn geïdentificeerd:

 • Neem riffen met een lage kwetsbaarheid of gevoeligheid voor oceaanverzuring op in bestemmingsplannen van MPA tijdens ontwikkeling of routine-evaluatie.
 • Verwerk in MPA-beheerplannen specifieke aanpassingsstrategieën en acties om bedreigingen voor het klimaat aan te pakken (verzuring van de oceaan en opwarming van de aarde en stijging van de zeespiegel), inclusief monitoring van de effectiviteit ervan.
 • Bekijk regelmatig de plannen voor koraalriffen om de nieuwste onderzoeks- en wetenschappelijke bevindingen op te nemen in een proactieve en adaptieve aanpak om effecten van verzuring van de oceaan tegen te gaan.
 • Ontwikkel, test en, waar van toepassing, gebruik interventies om de effecten van verzuring door de oceaan op prioritaire gebieden en soorten te verminderen, bijvoorbeeld door de impact van lokale verstoringen te verminderen.
 • Ontwikkel, test en implementeer innovatieve interventies om schade aan riffen te verminderen die verzwakt zijn door verzuring door de oceaan, en om de aanvulling van rifaquengemeenschappen die verarmd zijn door het verlies van koraalsoorten te bevorderen voor de gecombineerde effecten van klimaatverandering, waaronder hoge zeewatertemperaturen en zeespiegelstijging.
 • Integreer koraalrifbeheer met landgebruik en kustzoneplanning en -praktijken om vervuilende inputs (met name ammoniumverbindingen, stikstof en zwaveloxiden) die de zuurgraad van lokale wateren verhogen te verminderen.

COA_MonacoDoc_tinyZeewetenschappers die elkaar in oktober 2008 in Monaco ontmoetten, gaven op 30 januari 2009 een krachtige verklaring af over het versnellen van de verzuring van de oceaan als gevolg van toenemende koolstofemissies veroorzaakt door door de mens veroorzaakte klimaatverandering. De verklaring roept regeringen op om met spoed maatregelen te nemen om de koolstofemissies te verminderen. Meer dan 150 mariene wetenschappers uit 26 landen hebben het  opent in een nieuw vensterVerklaring van Monacoopent pdf-bestand  waarschuwing dat "verzuring van de oceaan de voedselwebben van de zee zou kunnen beïnvloeden en zou kunnen leiden tot substantiële veranderingen in de commerciële visbestanden, een bedreiging vormen voor de eiwitvoorziening en voedselzekerheid voor miljoenen mensen en de visserijsector met meerdere miljarden dollar."  ref De Verklaring dringt er bij beleidsmakers op aan vier soorten initiatieven te lanceren:

 1. Het inzicht in de gevolgen van oceaanverzuring helpen vergroten door onderzoek te bevorderen
 2. Helpen bij het leggen van verbanden tussen economen en wetenschappers die nodig zijn om de sociaaleconomische omvang van effecten en kosten te evalueren voor actie versus nietsdoen
 3. Om de communicatie tussen beleidsmakers en wetenschappers te helpen verbeteren, zodat a) nieuw beleid gebaseerd is op huidige bevindingen en b) wetenschappelijke studies kunnen worden uitgebreid tot de meest beleidsrelevante vragen
 4. Om ernstige schade door oceaanverzuring te voorkomen door het ontwikkelen van ambitieuze, dringende plannen om emissies drastisch te verminderen
pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »