Landgebonden effecten

Toepassing van SCTLD-antibioticapasta. Foto © Nova Southeastern University

Het verminderen van de impact op het land is een belangrijke strategie om koraalriffen en de gemeenschappen die ervan afhankelijk zijn te beschermen. Passende landgebruikspraktijken zijn van cruciaal belang voor het beheer van stroomgebieden om ervoor te zorgen dat het transport van sediment, voedingsstoffen en andere verontreinigende stoffen naar koraalriffen tot een minimum wordt beperkt. Betrokken zijn bij stroomgebiedbeheerstrategieën en stroomgebiedplanning is een cruciale verantwoordelijkheid voor koraalrifmanagers.

De ontwikkeling van een stroomgebiedbeheerplan vereist coördinatie met geïnteresseerde partners (lokale overheid en ngo's) en belanghebbenden, waaronder publieke en private groepen en leden van de gemeenschap. Plannen bestaan ​​meestal uit een gedeelde visie en een reeks strategieën om problemen aan te pakken die voor verbetering zijn geïdentificeerd door middel van een participatief planningsproces. Koraalrifbeheerders kunnen ook rechtstreeks contact maken met gebruikers van stroomgebieden door specifieke strategieën te ondersteunen die prioriteiten zijn voor de gezondheid van koraalriffen.

Hui O Ka Wai Ola burgerwetenschap waterkwaliteitsbemonstering Bill Rathfon

Het Hui O Ka Wai Ola (Association Of The Living Waters) burgerwetenschappelijk waterkwaliteitsbemonsteringsprogramma meet kustwateren op verontreinigende stoffen die de koraalriffen en de menselijke gezondheid in Hawaï kunnen schaden. De verzamelde monsters en gegevens worden gebruikt voor besluitvorming rond waterkwaliteitsnormen en beheerplannen. Foto © Bill Rathfon

De belangrijkste soorten strategieën waar koraalrifmanagers bij betrokken kunnen raken om de impact van stroomgebieden op koraalriffen te verminderen, zijn onder meer:

  • Erosie/sedimentreductie — Koraalrifbeheerders kunnen mensen bewust maken van de gevolgen voor mariene ecosystemen van overtollige sedimenten die waterlopen binnendringen. Er is een reeks strategieën beschikbaar om erosie in zowel agrarische als stedelijke omgevingen te verminderen, waaronder herbegroeiing van oevers (stroomkanten), contourbewerking, terrassen, roterende begrazing/teelt, het vermijden van overbezetting, begroeide geulen, wegdrainage en sedimentvallen (bezinkingsvijvers, moerassen, enz.). Planning en ontwerp dat het natuurlijke hydrologische regime handhaaft, kan veel erosieproblemen voorkomen.
  • Riolering en regenwaterbeheer — Puntbronnen van verontreiniging kunnen een voor de hand liggende bron van stress zijn voor mariene ecosystemen. Hoewel soms dure, technisch haalbare maatregelen om de effecten van riool- en regenwater te verminderen, zijn direct beschikbaar. Effectieve en goed beheerde rioolwaterzuiveringsinstallaties kunnen veel schadelijke bestanddelen neutraliseren of naar stortplaatsen leiden, terwijl bezinkingsvijvers en biologische filters (zoals wetlands) de belasting van schadelijke stoffen die met regenwater worden geloosd sterk kunnen verminderen. In sommige gevallen kan het uitbreiden van lozingspunten verder uit de kust of in dieper water de lokale effecten verminderen door grotere verdunning. Waar er geen gecentraliseerde behandelingsdiensten zijn, kunnen gemeenten en huiseigenaren worden bijgestaan/aangemoedigd om septische systemen te onderhouden en beerputten waar mogelijk om te zetten in septische systemen. De Casestudy Bonaire geeft een voorbeeld van deze stroomgebiedstrategie.
  • Chemische input uit de landbouw verminderen — Overtollige meststoffen die in waterlopen terechtkomen, kunnen schadelijke gevolgen hebben voor de kwaliteit van het kustwater en ook de winstgevendheid van landbouwbedrijven verminderen. Koraalrifmanagers kunnen beheerders van stroomgebieden helpen om samen te werken met landeigenaren om inzicht te krijgen in de financiële en economische implicaties van inefficiënt gebruik van kunstmest en om advies te geven over optimale soorten meststoffen en toepassingstechnieken. Rifbeheerders kunnen beheerders van stroomgebieden ook helpen de stroomafwaartse implicaties van verschillende herbiciden en pesticiden te begrijpen, waarvan sommige zeer schadelijk kunnen zijn voor het mariene en aquatische milieu en/of zeer persistent kunnen zijn. In veel landen zijn er strikte regels voor het gebruik van landbouwchemicaliën die schadelijk kunnen zijn voor het milieu (zoals DDT en dieldrin), en rifbeheerders kunnen helpen om het bewustzijn te vergroten over regelgevingsopties in landen waar nog steeds schadelijke chemicaliën worden gebruikt.
  • Communautaire betrokkenheid — Lokale gemeenschappen en gebruikers van riffen (vissers, toeristen, enz.) zijn belangrijke begunstigden van inspanningen om de spanningen op koraalriffen te verminderen, en kunnen waardevolle partners zijn bij pogingen om beslissingen over het beheer van stroomgebieden te beïnvloeden. Koraalrifmanagers kunnen de achterban vergroten voor een beter beheer van landstroomgebieden door middel van outreach- en onderwijsprogramma's die zich richten op belanghebbenden van rif. Monitoringprogramma's of participatieve managementactiviteiten (zoals opruimdagen voor stroomgebieden of 'adop-a-reef'-programma's) waarbij leden van de gemeenschap betrokken zijn, zijn een geweldige manier om belanghebbenden te betrekken en een gevoel van rentmeesterschap te creëren. Belanghebbenden van riffen zijn meestal ook bewoners van stroomgebieden, dus het helpen van lokale mensen om de verbanden tussen hun acties op het land en de resultaten voor riffen te begrijpen, kan een krachtige manier zijn om lokale bronnen van vervuiling op het land te verminderen.
pornopor youjizz xmxx leraar xxx Sekse
Translate »