Jeremy Rude ผู้เชี่ยวชาญด้านการประมงกับ The Nature Conservancy อธิบายพื้นฐานของการจัดการประมงและการเชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ทางทะเล การสัมมนาผ่านเว็บนี้ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคู่มือการจัดการประมงที่เผยแพร่เมื่อเร็ว ๆ นี้ของ TNC และกล่าวถึงวิธีการจัดการประมงสามารถเสริมการทำงานของนักอนุรักษ์ทางทะเล การนำเสนอยังสำรวจกรณีศึกษาที่เน้นว่าการจัดการประมงสามารถพัฒนางานอนุรักษ์ทะเลได้อย่างไร

ภาพ @ Ami Vitale

โป๊ youjizz xmxx ครู xxx เพศ
Translate »