Projek Karbon Biru

Pemandangan udara karang dan bakau di Pohnpei, Micronesia. Foto © Jez O'Hare

Apakah Projek Karbon Biru?

Ekosistem karbon biru dapat membantu mengurangkan kesan perubahan iklim, penyesuaian sokongan, dan hasil sosial, ekonomi, dan alam sekitar yang selamat. Ekosistem karbon biru dan menyelamatkan karbon yang sihat membantu mengurangkan perubahan iklim, menyokong kepelbagaian biologi, dan menyediakan perkhidmatan ekosistem yang berharga kepada komuniti pesisir. Apabila terdegradasi atau hilang, mereka menyumbang kepada perubahan iklim dengan melepaskan gas rumah hijau yang disimpan (GHG) ke atmosfera dan boleh menjadi sumber pelepasan yang penting.

Projek karbon biru boleh membantu negara-negara mencapai sasaran mitigasi dan penyesuaian iklim NDC mereka. Foto © Ethan Daniels

Projek karbon biru menggunakan nilai mitigasi perubahan iklim ekosistem marin dan pesisiran pantai untuk menyokong pemuliharaan mereka, penggunaan lestari dan pemulihan. ref

Faedah pengurangan iklim bagi projek karbon biru ditentukan dengan membandingkan perubahan dalam pengurangan dan pelepasan GHG akibat daripada projek tersebut kepada pengurangan dan pelepasan GHG yang akan terjadi jika tidak ada projek.

Kenapa?

Projek karbon biru boleh membantu kerajaan dan komuniti negara untuk mencapai pelbagai matlamat yang termasuk: pengurangan dan penyesuaian iklim; penghidupan yang mampan; pemuliharaan dan pemulihan ekosistem karbon biru.

Projek karbon biru dapat membantu pemerintah untuk menyampaikan sasaran dan komitmen mitigasi dan penyesuaian kebangsaan mereka untuk memenuhi matlamat pembangunan alam sekitar dan mampan. Mereka boleh menyokong usaha kebangsaan untuk mengira perkhidmatan ekosistem persekitaran pantai, sehingga memberikan insentif tambahan untuk pengurusan ekosistem yang lebih baik. Mereka boleh menyediakan pembiayaan tambahan untuk menyokong strategi pengurusan alam sekitar yang sedia ada. Sebagai contoh, pengimbangan karbon boleh digunakan untuk menghasilkan pembiayaan untuk pemuliharaan dengan membenarkan entiti membeli kemampuan untuk mengimbangi pencemaran karbon mereka sebagai pertukaran untuk karbon yang tidak dipancarkan di tempat lain - oleh itu ekosistem karbon biru disimpan utuh, dipulihkan, atau diuruskan dengan selamat dan meningkatkan stok karbon mereka. Lihat contoh projek di Madagascar untuk menyokong kehidupan komuniti dan pengurangan karbon.

Di peringkat tempatan, projek karbon biru secara langsung boleh memperbaiki kehidupan masyarakat pesisir dengan menyediakan pendapatan, sumber sara hidup, dan faedah tambahan (contohnya, perlindungan pantai yang disediakan oleh tanah lembap utuh).

Perlindungan bakau juga melindungi perikanan dan mata pencahayaan lestari.

Perlindungan terumbu karang, garis pantai bakau dan kepelbagaian biologi juga melindungi memancing dan mata pencahayaan lestari. Foto © Mark Godfrey

Oleh itu, pengurusan ekosistem karbon biru yang lebih baik dapat meningkatkan keselamatan makanan, memperoleh kehidupan yang aman, meningkatkan daya tahan dan menyumbang untuk menyampaikan Sumbangan Nationally Determined (NDCs) melalui penyerapan dan penyesuaian karbon.

Contoh-contoh Projek Karbon Biru

Pemuliharaan Tanah Lembap Intak:

Tanah basah adalah kedai karbon yang penting, dengan itu mencegah saliran dan degradasi tanah lembap dapat mencegah pelepasan CO besar2. Aktiviti projek mungkin termasuk: mengawal sumber tekanan (pencemaran pantai, overharvest, dan pembangunan pesisir) dan bekerjasama dengan perancang guna tanah, agensi pelancongan dan komuniti untuk memastikan ekosistem karbon biru yang ada dilindungi, dan pembangunan ditargetkan jauh dari kawasan terdedah, habitat dengan stok karbon yang besar, dan habitat yang memberi faedah manusia lain yang penting (misalnya, perlindungan pantai, perikanan).

Pemulihan dan Penciptaan Wetlands Vegetable:

Aktiviti projek mungkin termasuk: menurunkan paras air pada bekas tanah basah; Mengeluarkan halangan pasang surut; Rewetting tanah lembap yang kering; Meningkatkan permukaan tanah dengan bahan yang dikeruk; Meningkatkan bekalan sedimen dengan membuang empangan; Memulihkan keadaan kemasinan (mengurangkan CH4 pelepasan); Meningkatkan kualiti air, misalnya, untuk rumput laut; Penciptaan tanah basah atau rumput laut - menukarkan tanah atau kawasan marin dari bukan tanah lembap ke kawasan tanah lembap atau tidak rumput laut ke habitat rumput laut di mana sebelum ini tidak pernah terdapat lahan sawr / rumput laut.

Ekosistem karbon pesisir pantai, seperti rumput laut, memainkan peranan kritikal dalam penyerapan dan simpanan jangka panjang karbon. Foto © Tim Calver

Ekosistem karbon pesisir pantai, seperti rumput laut, memainkan peranan kritikal dalam penyerapan dan simpanan jangka panjang karbon. Foto © Tim Calver

Panduan telah ditubuhkan untuk menyokong pembangunan projek-projek karbon biru (contohnya, ref), Dan pengarusutamaan gender harus menjadi komponen asas dari setiap projek karbon biru.

Fasa 5 untuk projek-projek karbon biru diterangkan secara terperinci di bawah:

Scoping

Kenal pasti pelbagai pemangku kepentingan yang berpotensi untuk melibatkan diri dalam projek ini, pemegang kepentingan mungkin termasuk:

 • Masyarakat setempat yang bergantung kepada ekosistem karbon biru untuk makanan / mata pencarian (termasuk lelaki dan wanita)
 • Pengusaha pelancongan / hotel / organisasi perikanan yang mendapat hasil daripada ekosistem karbon biru yang sihat
 • Agensi insurans yang menyediakan perlindungan banjir
 • Syarikat yang membeli kredit karbon atau membayar perkhidmatan ekosistem
 • Pemaju pantai
 • Para saintis / universiti bekerja pada karbon biru
 • Pengambil keputusan subnasional, kebangsaan, dan antarabangsa (contohnya, persekitaran pemimpin tempatan / kementerian perubahan iklim dalam kerajaan
 • Komitmen antarabangsa (RAMSAR, UNFCCC, CBD)
 • Pertubuhan ekonomi, kesihatan, pembangunan dan / atau alam sekitar wanita

Kenal pasti kawasan geografi sasaran ekosistem karbon biru dan kebimbangan utama / pemacu kehilangan dan kemusnahan tanah lembap:

 • Kawasan sasaran hendaklah termasuk sempadan geografi, sempadan temporal (iaitu, tempoh kredit), kolam karbon yang terlibat (contohnya, biomas, karbon organik tanah) dan GHGs (CO2, CH4 dan N2O)
 • Batasan projek mesti merangkumi kawasan tersebut untuk dikawal atau menjadi di bawah kendali peserta projek. Selain itu, adalah penting untuk menangani bagaimana sempadan boleh bergerak sebagai tindak balas terhadap perubahan iklim, seperti kenaikan paras laut (contohnya, bakau memindahkan ke arah bawah)

Mengenal pasti perkhidmatan ekosistem berpotensi yang nilainya dapat dimanfaatkan untuk menyokong aktiviti dan matlamat projek (contohnya perlindungan pantai, perlindungan saham perikanan komersil, perikanan berhampiran pantai, pengurusan bakau, akuakultur rumpai laut, dan sebagainya)

Menilai kebolehlaksanaan projek (lihat contoh dalam Lampiran 1) - Jika sebuah projek sedang dipertimbangkan untuk pasaran karbon, penilaian kelayakan dapat menentukan kesesuaiannya dan manfaat GHG yang dijangka. Penilaian kemungkinan harus termasuk, sekurang-kurangnya:

 • Kemungkinan teknikal, termasuk penilaian amalan pemulihan yang terbaik, manfaat GHG yang dijangka, metodologi yang tersedia, kesesuaian tanah, sempadan projek, penambahan, dan ketahanan. Adalah penting untuk menubuhkan satu garis dasar dan rujukan, menilai ancaman sedia ada (punca utama dan aktiviti apa yang boleh dilakukan untuk mengurangkan / menghapuskan ancaman)
 • Kemungkinan kewangan, termasuk anggaran pendapatan dan perbelanjaan, pemegang kepentingan, aliran kewangan sepanjang hayat projek, dan amalan terbaik untuk penstrukturan kewangan karbon
 • Kelayakan undang-undang dan kelembagaan, termasuk hak karbon dan tanah, memastikan 'persetujuan awal dan bijak secara percuma', isu-isu cukai, dan keperluan pengawalseliaan
 • Menilai risiko ketidak-kekal - apabila karbon hilang (mis., Disebabkan oleh pembersihan lahan basah / saliran, naik paras laut). Risiko ketidakstabilan akan dikurangkan dengan memilih tapak yang berdaya tahan untuk naik paras laut (ketersediaan sedimen yang tinggi, pertumbuhan tumbuhan yang mantap dan / atau cerun secara beransur-ansur untuk penghijrahan tanah lembap)
 • Menilai amalan pengurusan yang sedia ada (contohnya, bagaimana ia mempengaruhi lelaki dan wanita, pendatang, komuniti orang asli) dan keupayaan saintifik
 • Jelas menggambarkan keperluan dan skop projek yang berpotensi - menerangkan manfaat dan kekangan yang berpotensi akibat projek

Perancangan

 • Kenal pasti matlamat yang jelas dan matlamat yang boleh diukur
 • Pemegang peta peta dan mengenal pasti rakan kongsi projek
 • Lengkapkan analisis jantina & penilaian dan pelan tindakan
 • Kenal pasti sumber pendanaan yang berpotensi dan membiayai pembiayaan untuk projek termasuk dana untuk aktiviti dan / atau latihan berkaitan jantina
 • Menilai pilihan tadbir urus dan rangka kerja undang-undang untuk menyokong pengurusan pelbagai sektor
 • Menilai kemungkinan potensi alam sekitar atau sosial projek, memastikan perlindungan sosial yang diperlukan diwujudkan, dan memastikan jantina diselaraskan ke semua fasa dari perancangan untuk pelaksanaan dan pemantauan dan penilaian
 • Pilih metodologi untuk penilaian karbon biru
 • Membangunkan Strategi Pengawasan dan Penilaian yang merangkumi kesan alam sekitar, sosial, dan ekonomi projek

Demonstrasi

Fasa ini melibatkan penilaian dan demonstrasi penilaian karbon biru dan bagaimana ia dapat digunakan untuk memperbaiki dasar dan pengurusan ekosistem, contohnya melalui kewangan karbon, perjanjian pemuliharaan, pengiktirafan dalam dasar dan pengurusan, atau mekanisme lain.

 • Melaksanakan penilaian karbon biru termasuk penilaian karbon, penilaian perkhidmatan ekosistem, penilaian dasar dan pengurusan dan penilaian kejayaan projek untuk memaklumkan pengurusan penyesuaian
 • Mengutamakan ancaman dan peluang, menilai opsyen pengurusan, dan memeriksa trade-offs
 • Terus berkomunikasi dan mendidik (dasar dan jangkauan)

Pelaksanaan

 • Mengukur, melaporkan dan mengesahkan karbon - Untuk reservoir karbon biru untuk dimasukkan ke dalam mekanisme dasar (contohnya, untuk menghasilkan kredit karbon), mereka mesti diukur, dilaporkan, dan disahkan. Ini membolehkan pengesanan tepat pelepasan emisi GHG dan mengeluarkan sejumlah kredit karbon yang tepat di peringkat projek.
 • Sebelum karbon boleh dijual di pasaran, projek karbon mesti didaftarkan dengan badan pengesahan (contohnya, Karbon Standard Verified; Karbon Registry Amerika). Pendaftaran berlaku apabila projek secara rasmi memasuki piawaian karbon, dan apabila ia disenaraikan dalam pendaftaran, ia layak untuk perdagangan kredit dan kredit. Pemantauan laporan mesti dihantar kepada pihak ketiga untuk pengesahan dan jika kredit kredit yang berjaya, akan dikeluarkan.
  • Projek akreditasi karbon mesti menunjukkan ketambahan- Penggerudian kereta mestilah tambahan kepada apa yang akan dicapai jika projek karbon tidak dilaksanakan; kekal-Carbon yang disimpan harus kekal sehingga lebih banyak masa yang panjang; kebocoran- apabila projek karbon biru menghasilkan pelepasan di kawasan di luar batas projek.
 • Selamat pembiayaan mampan untuk pelaksanaan projek karbon biru dari masa ke masa (melalui pasaran karbon, pelbagai pembayaran untuk pendekatan perkhidmatan ekosistem dan / atau mekanisme lain)

Pemantauan dan Penilaian

Memantau, menilai, dan menyesuaikan diri - Pemantauan dan penilaian yang kerap diperlukan untuk memastikan pasukan projek dimaklumkan mengenai utiliti dan kejayaan aktiviti projek, dan menyokong pengurusan penyesuaian.

 • Mengenal pasti masalah yang berpotensi, merumuskan strategi, dan mengubah strategi jika perlu
 • Termasuk keupayaan untuk pemantauan dan penilaian yang diperlukan untuk menyokong kekal dan pengesahan (seperti yang dinyatakan di atas)
 • Memantau dan menilai dimensi sosial projek (contohnya, untuk memastikan pemilik sumber mempunyai bahagian yang sama manfaat projek; mengurangkan kesan yang berkaitan dengan jantina). Untuk melihat panduan SocMon artikel Kesan sosial yang menyesuaikan diri pengurusan untuk pemuliharaan dan pengurusan alam sekitar.

Pelajaran yang Diperolehi daripada Projek Karbon Biru

Projek karbon biru yang ada menawarkan pelajaran yang dipelajari dan contoh amalan terbaik: ref

 • Berunding dengan pihak berkepentingan tempatan termasuk pembuat polisi dari awal untuk memahami permintaan tempatan dan hasil yang diingini dan untuk mendapatkan kuasa untuk projek itu
 • Tentukan tujuan projek, memastikan kejelasan sokongan dan proses pentadbiran, dan mempunyai kapasiti dalam negara untuk pemantauan, pelaporan dan pengesahan ref
 • Pertimbangkan potensi kenaikan paras laut untuk pemilihan tapak, mengutamakan kawasan yang paling berdaya tahan untuk naik paras laut ref
 • Tinjauan kebolehlaksanaan tahap awal sangat disarankan untuk meneroka pertimbangan teknikal, perundangan, kewangan dan pertimbangan masyarakat ref
 • Membangunkan pelan perniagaan yang menunjukkan apabila kredit akan mula terkumpul, berapa banyaknya nilai mereka, dan berapa banyak wang yang dapat dijangkakan sepanjang hayat projek. Seringkali projek karbon biru mahal di depan dan kredit karbon tidak berlaku selama beberapa tahun selepas projek itu ditubuhkan
 • Pembangunan dana amanah dapat membantu meningkatkan pencapaian pendapatan kredit karbon yang telus dan bertanggungjawab, dengan lembaga profesional dan pengurus dana yang dapat memberikan laporan terperinci dan terperinci mengenai resit dan penggunaan dana ref
 • Memasukkan pertimbangan mata pencarian ke dalam projek pemuliharaan dan pemulihan untuk karbon biru ref
 • Objektif berkaitan karbon bersama dengan objektif pemuliharaan yang lebih tradisional dapat membantu membina pembelian dalam negeri yang kuat ref
 • Kenali manfaat karbon adalah salah satu daripada banyak perkhidmatan ekosistem yang boleh disediakan oleh ekosistem karbon biru, dan mungkin perlu seimbang dengan objektif lain ref
 • Meneruskan pengurusan adaptif jangka panjang, termasuk pemantauan, untuk menilai dan menyesuaikan pengurusan habitat karbon biru yang diperlukan ref
pporno youjizz xmxx cikgu xxx Seks