Eleman Evalyasyon vilnerabilite

Filipin. Photo © TNC

Grafik sa yo montre eleman kle nan yon evalyasyon vilnerabilite ref epi yo ka sèvi pou ede enkòpore konsiderasyon klima nan yon planifikasyon ak pwosesis pou pran desizyon ki egziste deja.

Remak: Evalyasyon vilnerabilite yo pi efikas lè yo enkòpore nan yon planifikasyon oswa pwosesis jesyon ki egziste deja. Vreman vre, yo swiv anpil nan menm faz yo nan efò estanda planifikasyon jesyon resous (egzanp, domèn, angajman patnè, aplikasyon, siveyans, jesyon adaptasyon).

Eleman VA 

NAN. Defini evalyasyon bi ak dimansyon

 • Gide aktivite yo nan devlope ak mete ann aplikasyon règleman adaptasyon ak plan ki gen ladan etabli objektif la, rezilta, ak angajman moun ki gen enterè. Sa ka gen ladan:
 • objektif evalyasyon ak rezilta espere
 • objektif ak objektif konsèvasyon ki egziste deja yo
 • dimansyon jeyografik ak tan ki defini
 • patisipan kle yo ak patnè yo
 • bezwen resous ak disponiblite

NAN. Evalye sansiblite ak ekspoze

Detèmine ekspoze ak sansiblite nan objektif konsèvasyon ki gen ladan kominote imen nan chanjman nan klima, variabilité, estresan lokal yo, ak chanjman ekolojik. Konbine sa yo bay enpak la an jeneral potansyèl yo sosyal, ekonomik, epi objektif ekolojik pa chanjman klima. Sa ka gen ladan:

 • mayitid ak pousantaj chanjman ekosistèm (egzanp, soti nan done klima ak konesans lokal)
 • ajan estresan lokal ki egziste sou sib, sante ekosistèm, ak sèvis ekosistèm yo
 • diferans ki genyen nan fason moun ka afekte enpak klima yo (pa egzanp, baze sou okipasyon, sèks, sante, edikasyon, laj)

NAN. Evalye kapasite adaptasyon

Idantifye faktè kle ki afekte kapasite adaptasyon yo epi evalye kapasite kominote yo ak ekosistèm yo pou fè fas ak reyaksyon ak efè konbine estresan lokal yo ak chanjman klima ak variabilité. Sa ka gen ladan:

 • efikasite ak aksè nan rezo sosyal (egzanp, gwoup fanm, legliz gwoup, gwoup jèn)
 • konesans ak pratik lokal pou fè fas ak evènman ak enpak klima yo
 • konsyantizasyon kominote a sou chanjman nan klima
 • kapasite pou planifye, aprann, ak reòganize an repons a danje / evènman klima
 • aksè a resous finansye ak materyèl ak enfòmasyon yo fè fas ak risk
Yon kominote nan Yap, yon zile nan Eta Federal nan Mikwonezi, diskite resous agrikòl vilnerab a chanjman nan klima. Photo © TNC

Yon kominote nan Yap, yon zile nan Eta Federal nan Mikwonezi, diskite resous agrikòl vilnerab a chanjman nan klima. Photo © TNC

NAN. Evalye lavni vilnerabilite

Antre devlope senaryo nan klima nan lavni, ak chanjman potansyèl nan ekspozisyon, sansiblite, ak kapasite adaptasyon. Sa ka enkli:

 • pwojeksyon klima konbine avèk konesans lokal nan evènman klima ak enpak
 • senaryo nan chanjman posib nan klima, kondisyon sosyoekonomik, ak anviwònman an
 • vilnerabilite nan kondisyon sosyoekonomik aktyèl / anviwònman an nan chanjman klima nan lavni
 • ensèten nan chanjman nan klima ak enpak ki asosye yo

NAN. Idantifye estrateji adaptasyon

Patisipe nan devlopman ak priyorite nan estrateji adaptasyon ak règleman ki diminye ekspoze oswa sansiblite ak / oswa bati kapasite adaptasyon. Sa ka enkli:

 • adapte estrateji jesyon aktyèl yo oswa devlope nouvo, pou plis adrès konplèman frajilite a enpak sou klima
 • priyorite nan estrateji adaptasyon ki baze sou kritè (egzanp, aksepte kominote a, depans / benefis, posib efè negatif, efikasite, posibilite, ak enpak potansyèl)
 • baryè nan adaptasyon ak fason simonte baryè

NAN. Devlope plan aplikasyon an

Idantifye eleman debaz nan yon plan aplikasyon ki gen ladan resous ak enkòporasyon nan estrateji adaptasyon nan konsèvasyon ak devlopman politik, pwogram, ak plan yo. Sa ka enkli:

 • kalandriye aktivite ak rezilta yo ak dat yo
 • idantifikasyon ki pral mennen chak aktivite ak resous ki nesesè yo
 • entegrasyon estrateji adaptasyon nan règleman ki egziste deja, pwogram, plan
 • mezi pou evalye pèfòmans estrateji adaptasyon yo

NAN. Siveye aksyon adaptasyon ak revize objektif konsèvasyon yo

Gen ladan siveyans ak evalyasyon estrateji adaptasyon ak chanjman nan sib konsèvasyon ak kapasite adaptasyon nan kominote sib la, evalyasyon ak revizyon nan estrateji adaptasyon, ak objektif konsèvasyon ki baze sou rezilta evalyasyon / nouvo enfòmasyon. Sa ka enkli:

 • klarifye objektif ak objektif pou evalyasyon ak evalyasyon
 • chwazi endikatè ki enpòtan ak metòd pou fè swivi
 • devlope plan jesyon done, analiz, ak rapò
 • kominike rezilta evalyasyon yo
Translate »